Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT từ ngày 10/10/2018 đến 10/10/2019 của Tỉnh Nghệ An
  27/11/2019 10:16
 •  
 • TT

  Tên văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Tình trạng

  Ghi chú

  1.  

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND 10/01/2018

  Quy định quản lý thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Đang còn hiệu lực

   

  1.  

  Quyết định

  15/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

  Quyết định

  ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nghệ an theo nghị quyết số 14/2017/nq-hđnd ngày 20/12/2017 của hội đồng nhân dân tỉnh

  Hiệu lực thi hành: 15/4/2018

   

  1.  

  Nghị quyết

  15/2018/NQ-HĐND ngày12/12/2018

  Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2020.

  Đang còn hiệu lực

   

  1.  

  Nghị quyết

  14/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

  Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Đang còn hiệu lực

   

  1.  

  Quyết định

  45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

  ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

  Đang còn hiệu lực

   

  1.  

   

  Nghị quyết

   

  13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

  Quy định về chính sách khuyến kích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Thời điểm có hiệu lựcNgày 01/01/ 2019

   

  1.  

  Quyết định

  04/2019/QĐ-UBNDngày 19/02/2019

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 48/2017/qđ-ubnd ngày 05/6/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nghệ an

  Đang còn hiệu lực

   

  1.  

  Quyết định

  05/2019/QĐ-UBND 19/02/2019

  Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý thuốc BVTV ban hành kèm theo Quyết định 03/2018/QĐ- UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

  Đang còn hiệu lực

   

  1.  

  Quyết định

  15/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

   

  Hiệu lực thi hành: 1/6/2019

   

  1.  

  Quyết định

  Số 14/2019/QĐ-UBND ngày 6/5/2019

  Quy định về một số nội dung hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg  ngày 04/9/2014 của Thủ tướng chính phủ.

   

  Thời điểm có hiệu lực 16/5/2019

   

  1.  

  Nghị quyết

  06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

  Nghị Quyết

  Về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Thời điểm có hiệu lựcNgày 22 /7/2019

   

  1.  

  Quyết định

  29/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

  Quyết định

  Về việc bãi bỏ Quyết định số:80/2008/QĐ-UBND  ngày 18/12/2008 và Quyết định số: 85/2010/QĐ-UBND  ngày 29/10/2010

   

  Thời điểm có hiệu lựcNgày 04/8/2019

   

  1.  

  Quyết định

  33/2019/QĐ-UBND

  Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Hiệu lực thi hành 3/9/2019

   

  1.  

  Quyết định

  16/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019

  Về việc Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2020

  Hiệu lực thi hành 24/5/2019

   

   

  Nguồn tin: VP Sở

 

Nghe nhạc