Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý 6 tháng cuối năm 2019
  24/06/2019 09:01
 •  
 • I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC

   

  1. Đánh giá tác động quy định TTHC

   

  Nhằm thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC ngay từ khâu dự thảo văn bản cho đến tổ chức thực hiện theo tinh thần Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, thời gian qua, Sở luôn thực hiện kiểm soát đánh giá tác động TTHC đối với các dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC do Sở thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNTđã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định:

  - Số 04/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnhsửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  - Số 05/2019/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018.

   

  2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL

   

  Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp &PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh, cụ thể là:

  - Xây dựng dự thảo quyết địnhcủa UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về công nhận làng có nghề làng nghề và chính sách khuyến kích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đã được Sở Tư Pháp thẩm định đang trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

  - Xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An” đã được UBND tỉnh thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2019 và đã hoàn thiện hồ sơ  trình HĐND tỉnh.

   

  3. Về công bố, công khai TTHC

   

  - Trong năm 2018, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT theo Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 5395/QĐ-UBND ngày  6/12/2018 của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết  của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 5630/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, bổ sung lĩnh vực thú y, phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

  Ngày 24/5/2019 Sở có Công văn 1447/SNN-VP V/v gửi Văn phòng UBND tỉnh  đề nghị thẩm định dự thảo QĐ của UBND  tỉnh vềviệc công bố DM TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

  - Sở ban hành Kế hoạch số 251/KH-SNN-VP ngày 28/1/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019;

  - Sở đã công bố công khai các TTHC tại bộ phận 1 cửa của Cơ quan Sở và tại các chi cục; đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://nnptnt.nghean.gov.vn hoặc http://sonnptnt.nghean.gov.vn  đồng thời cập nhật đầy đủ nội dung thủ tục hành chính cũng như quy trình xử lý lên hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh. Tổng số TTHC được công khai là 104 TTHC.

   

  4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC (từ ngày 15/12/2018 – 15/6/2019)

   

  a) Tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Toàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận của tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết 8.253 bộ hồ sơ, trong đó:

  - Số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ: 8.253 hồ sơ

  - Số hồ sơ tiếp nhận tồn kỳ trước: 0 hồ sơ

  - Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 8.228 hồ sơ.

  - Số hồ sơ chưa giải quyết: 26 hồ sơ

  - Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ

  (Có phụ lục báo cáo kèm theo)

  b) Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT có  104 TTHC, trong đó 40 TTHC được thực hiện tiếp nhận theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 57 TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 07 TTHC được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

   

  5. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC:

   

  Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 352/KH-SNN-VP ngày 15/2/2019 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2019;

  Sau khi ban hành kế hoạch Sở đã có Công văn số 473/SNN-VP ngày 28/2/2019 về việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC, báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát TTHC trong Quý I/2019; Công văn số 1127/ANN-VP ngày 23/4/2019 V/v tiếp tục rà soát TTHC theo Quy định và Sở đã tiến hành rà soát và đã trình Văn phòng UBND tỉnh thẩm định theo quy định.

   

  6. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:

   

  Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận và giải quyết được 8.253 hồ sơ thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân ở các lĩnh vực: trồng trọt, Thú y, Lâm nghiệp, Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản, Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật và hàng vạn văn bản của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa nhận được một ý kiến phản ảnh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực thủ tục hành chính.

   

  7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:

   

  - Sở đã ban hànhKế hoạch số 528/KH-SNN-VP ngày 06/3/2019 Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

  - Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về Kiểm soát TTHC, cải cách TTHC đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức hiểu rõ các nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong các cuộc họp giao ban hàng tháng.

  - Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Giám đốc sở yêu cầu Trưởng các phòng ban Sở, thủ trưởng các Chi cục thuộc Sở nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo việc tổ thực hiện công tác cải cách TTHC trong phạm vi của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC đã được UBND tỉnh xác định. Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ, khi có quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

  - Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, hướng dẫn của cấp trên về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Sở, đặc biệt là đối với công chức, viên chức được phân công tiếp nhận, giải quyết TTHC để công chức, viên chức thực hiện.

   

  8. Việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC:Không

   

  9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

   

  - Về công tác thanh tra, kiểm tra: Không

  - Việc khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính: Không

   

  10. Nội dung khác

   

  II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

   

  Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, nhằm kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hảnh chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

  Trong 6 tháng đầu năm 2019, cán bộ đầu mối của Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho Giám đốc sở chỉ đạo các phòng chuyên môn sở, các Chi cục thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của ngành theo Kế hoạch 251/KH-SNN-VP ngày 28/1/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019.

      Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định công tác kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Lãnh đạo sở luôn quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC của cơ quan.

   

  III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

   

  Trong 6 tháng cuối năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện các nội dung sau:

  1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC; tham mưu UBND tỉnh công bố các danh mục TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  3. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

  4. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và định kỳ báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính theo quy định.

  5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ công chức, viên chức, các cá nhân, tổ chức vào công tác cải cách TTHC theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

  6. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính thuộc Ngành nông nghiệp và PTNT quản lý.

  7. Tích cực viết tin, bài và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, các TTHC lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Website của Sở Nông nghiệp và PTNT. Ứng dụng triệt để CNTT trong công tác trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách hành chính.

  8. Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung, hoạt động cải cáchTTHChành chínhcho toàn thể cán bộ công chức, viên chứcthông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban; cập nhật, đăng tải tin, bài liên quan đến công tác cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNTtrên Website của Sở.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc