Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng 3/2019
  15/03/2019 10:23
 •  
 • Thực hiện công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng3 năm 2019. Theo số liệu dự báo của Tổng cục Thủy sản, Chi cục thủy sản Nghệ An cung cấp bản tin dự báo ngư trường khai thác hải sản trong tháng 3 năm 2019 cho các nghề khai thác, cụ thể như sau:

   

  1. Nghề chụp mực

   

  - Ngư trường có khả năng khai thác cao (> 50kg/mẻ)

  + Không có khu vực tập trung

  - Ngư trường có khả năng khai thác trung bình (25-50kg/mẻ)

  + Khu vực đảo Cô Tô có vĩ độ bắc từ 20o30’N – 21o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

  - Ngư trường có khả năng khai thác thấp (10-25kg/mẻ)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

   

   2. Nghề lưới Rê

   

  2.1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

  - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

   

  2.2. Vùng biển Trung Bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N – 16o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 14o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N – 14o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 114o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N – 14o30’N, kinh độ đông từ 114o30’E - 115o00’E.

  - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 16o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’N – 15o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’N – 15o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o00’E.

   

  3. Nghề lưới Vây

   

  3.1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o30’N – 21o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

  - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 21o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

   

  3.2. Vùng biển Trung Bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’N – 14o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

  - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N – 16o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 110o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’N – 15o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E và từ 111o30’E - 112o30’E.

   

  Nguồn: Phòng Khai thác & PTNL TS

 

Nghe nhạc