Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT NT năm 2016.
  07/06/2016 14:38
 •  
 • Thực hiện Công văn số: 2394/UBND-NN ngày 5/4/2016  của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2016.

   

  Sở Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn) đã phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn tổ chức thực hiện Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

   

  1. Đối với các huyện, thành, thị:

   

  Các huyện, thành, thị đã triển khai thực hiện Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2016 trên địa bàn được phân công như:

   

  - Phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình kế hoạch  tổ chức đợt phát động, thường xuyên kiểm tra theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả.

   

  Phối hợp với các xã có công trình thuộc phạm vi mình quản lý thực hiện kiểm tra, rà soát các công trình cấp nước sinh hoạt, tiến hành sữa chửa ngay những hư hỏng, tổ chức vớt rác tại các cửa tràn mặt hồ sát với mặt đập, các tuyến kênh mương.

   

  - Phòng Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng phối hợp, chỉ đạo các đơn vị các địa phương thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường tại các chợ, cơ sở dịch vụ, thương mại; kiểm tra xử lý chất thải các làng nghề, làng có nghề và các cơ sở y tế đúng theo quy định.

   

  - Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường học tiến hành tổ chức cho học sinh tham gia lao động, làm vệ sinh trong và ngoài khu vực trường học trong ngày đầu phát động tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT (ngày 29/4/2016).

   

  - Phòng Văn hóa & Thông tin chỉ đạo các địa phương, trung tâm văn hóa tổ chức tuyên truyền về nước sạch và VSMT bằng các hình thức: treo băng cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích trên các đường trục chính, trung tâm xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị trường học

   

  - Đài truyền thanh – Truyền hình phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền chỉ thị của UBND huyện, phát đi các thông điệp về nước sạch và VSMT năm 2016 và đưa tin kết quả thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT tại các địa phương.

   

  Huyện Đoàn thanh niên chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia lao động làm vệ sinh khối xóm, cơ quan, đơn vị, trường học.

   

  - UBND các xã đã phát động toàn dân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2016:

   

  + Tuyên truỵền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức của các cấp, các ngành, quần chúng nhân dân thông qua mít tinh, cổ động. Chi đạo thực hiện ở các điểm bức xúc về nước sạch và vệ sinh môi trường, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, bảo vệ và sử dụng tôt các công trình nước sinh hoạt và vệ sinh.

   

  + Quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn hiệu quả cùa việc sử dụng nước sạch và VSMT, để khơi dậy trong nhân dân nâng cao ý thức, phát huy nội lực, nhằm xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

   

  + Tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình cấp nước, công trình vệ sinh. Kịp thời sữa chữa ngay các hư hỏng.

   

  + Tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn cho gia đinh.

   

  + Tranh thủ nguồn vốn, thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn. Vận động đóng góp của nhân dân tiếp tục thực hiện xây dựng các công trình nước sinh hoạt và VSMT nông thôn.

   

  2. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh

   

  2.1. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, tuyên truyền, hướng dẫn về việc sữ dụng nước sạch và đảm bảo VSMT trước, trong và sau Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường.                                               

   

  Tổng hợp, báo cảo kết quả thực hiện về Văn phòng Thường trực Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và UBND tỉnh.

   

  2.2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Phòng Văn hoá & Thông tin các huyện, thành phổ, thị xà tổ chức tuyên truyền về Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng nhiều hình thức như: Treo băng cở, khẩu hiệu, Panô, Apích trên các trục đường chính và tại các trung tâm đô thị, cụm xã.

   

  2.3. Đải Phát thanh - Truyền hình tính phát thông điệp về nước sạch và VSMT, chỉ đạo các Đài PTTH cấp huyện tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT tại các địa phương.

   

  2.4. Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương: Chi đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các điểm du lịch, dịch vụ thương mại, xử lý chất thải các bệnh viện, khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đúng quy định.

   

  2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp vói UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các Phòng Giáo dục và các Trường học tiến hành tổ chức cho học sinh tham gia lao động làm vệ sinh trong và ngoài khu vực trường học trong ngày đầu phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi truởng (ngày 29/4/2016).

   

  2.6. Tinh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia lao động làm vệ sinh tại khối, xóm, thôn, bàn và trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học; phát huy tốt vai trò của các đội thanh niên tình nguyện trong công tác tuyên truyền về sử dụng nước sạch và giữ gìn môi trường.

   

  Nguồn tin: Trung tâm Nước Sinh hoạt và VSMTNT

 

Nghe nhạc