Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Đoàn QHNN và thủy lợi

 • Đoàn Quy hoạch Nông nghiệp và Thủy lợi Nghệ An

  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh (Số 2 Tô Bá Ngọc)
  ĐT: 0383 849937 - 844652 - 569944 - 569945; FAX: 0383 849937
  I- CĂN CỨ THÀNH LẬP:
  Được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Ban Quy hoạch Nông nghiệp (tiền thân là Công ty Khảo sát Thiết kế Nông nghiệp) và Đoàn Quy hoạch thủy lợi thuộc sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An theo Quyết định số 30/QĐ-UB.NN ngày 15/4/1999.
  II- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: được quy định tại Quyết định số 5146/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An (Thay thế quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 25/11/2002).
  CÁC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH:
   Phối hợp với các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
  ‚Điều tra cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, khảo sát lập bản đồ các loại phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu chức năng nông thôn và lập các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, thủy lợi. Nghiên cứu, điều tra, phân loại, đánh giá đất nông nghiệp và quy hoạch sử dụng đất các cấp.
  ƒ Quy hoạch phát triển nông nghiệp và thủy lợi cấp tỉnh, cấp huyện, xã và các ngành hàng trong nông nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham gia xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các cấp.
  „ Quy hoạch và lập dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, di dân tái định cư và phát triển nông thôn.
  … Tham gia thẩm định các quy hoạch, dự án về nông nghiệp, thủy lợi và PTNT; Nghiên cứu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn; Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện các họat động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch phát triển nông nghiệp theo quy định của pháp luật và phân công của Sở Nông nghiệp và PTNT.
  † Tư vấn lập các dự án đầu tư phát triển sản xuất cây rtồng, vật nuôi gắn với công nghiệp chế biến, các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng nông thôn, di dân tái định cư. Tư vấn giám sát xây dựng công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng nông thôn khi có yêu cầu.
  III- TỔ CHỨC BỘ MÁY:
  - Lãnh đạo, quản lý:
  1. Ông Dương Xuân Đường               Kỹ sư Nông nghiệp            
  Trưởng đoàn          Điện thoại:             0383 844652                 DĐ: 0913 276 859
  Nhiệm vụ: Trực tiếp công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, kế hoạch tổng thể, công tác tài chính, thanh tra và kiểm tra; Phụ trách kỹ thuật các quy hoạch, dự án nông nghiệp; Ký trình và chịu trách nhiệm về nội dung các dự án nông nghiệp mà đơn vị đã thực hiện; Chủ tịch các hội đồng: Hội đồng kỹ thuật, Hội đồng cán bộ, Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng kỷ luật của cơ quan.
  2. Ông Nguyễn Xuân Sơn Kỹ  sư Thủy lợi                   
  Phó trưởng đoàn: Điện thoại:             0383 594 097              DĐ: 0903 452 444
  Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách kế hoạch chuyên môn, kỹ thuật các dự án xây dựng thủy lợi, ký trình và chịu trách nhiệm về nội dung các dự án thủy lợi mà cơ quan đã thực hiện; Trực tiếp chủ trì một số quy hoạch, dự án thủy lợi trọng điểm; Phó chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng kỹ thuật, Hội đồng cán bộ, Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng kỷ luật của cơ quan.
  3. Hoàng Thị Bích Thủy   KS KTNN  
  Kế toán trưởng:  Điện thoại:             0383 589 052                       DĐ: 0913 044 189
  Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tài chính của đơn vị; Tham mưu cho thủ trưởng đơn vị về công tác tài chính; Quản lý việc sử dụng tài chính của đơn vị đúng quy định; Thực hiện quyết toán hàng quý, 6 tháng, cả năm và công khai tài chính theo quy định; Phối hợp với Phòng KHKT hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng các quy hoạch dự án hoàn thành.

Hỏi đáp

 

Nghe nhạc