Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Chi cục kiểm lâm

 • I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

  1. Chức năng:

  Chi cục Kiểm lâm là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng, là cơ quan chuyên trách thừa hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại địa phương.

  2. Nhiệm vụ:                             

  -         Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

  -         Tổ chức chỉ đạo bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh;

  -         Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng;

  -         Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

  -         Xây dựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Kiểm lâm và các chủ rừng.

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

   

      LÃNH ĐẠO CHI CỤC:

    Ông Bạch Quốc Dũng –  Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An

   

Hỏi đáp

 

Nghe nhạc