Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Phòng Quản lý xây dựng công trình

 • Đơn vị:        Sở Nông Nghiệp và PTNT Nghệ An

   

                       Phòng Chăn Nuôi

   

  Địa chỉ:       129 - Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An

   

  ĐT:

   

      

   

  Chức năng, nhiệm vụ:

   

           Phòng Chăn nuôi được thành lập theo Quyết định số 104 QĐ/SNN-TCCB ngày 01/4/2009 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về việc tách phòng kỹ thuật để thành lập phòng Trồng trọt và phòng Chăn nuôi.

   

           Phòng chăn nuôi có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành chăn nuôi - Thú y trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

   

            1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan để xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển chăn nuôi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   

              2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan xây dựng trình Giám đốc Sở các văn bản pháp lý nhà nước về Chăn nuôi - Thú y trên địa bàn Tỉnh.

   

            3. Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thú y và các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, công nghệ chăn nuôi - thú y trên địa bàn Tỉnh.

   

            4. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Khuyến nông, khuyến ngư trong lĩnh vực Chăn nuôi - thú y theo quy định của Pháp luật; quản lý việc thực hiện dự án điều tra cơ bản và khảo nghiệm giống, việc bảo tồn và sử dụng giống vật nuôi trên địa bàn Tỉnh.

   

            5. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan thẩm định các dự án đầu tư phát triển chăn nuôi gắn với công nghiệp bảo quản và chế biến súc sản theo quy hoạch; tham mưu, đề xuất việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở sản xuất giống và chăn nuôi theo quy định của pháp luật; đề xuất biện pháp khắc phục thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất chăn nuôi trên địa bàn Tỉnh.

   

            6. Phối hợp với phong Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Kinh tế) các huyện, thành, thị xây dựng và chỉ đạo kế hoạch sản xuất chăn nuôi hàng năm; lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

   

            7. Phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan xây dựng trình Giám đốc Sở chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ ký thuật, công nghệ; quản lý và tổ chức triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ về Chăn nuôi - thú y trên địa bàn Tỉnh.

   

            8. Phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển chăn nuôi; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành chăn nuôi - thú y.

   

            9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

   

Hỏi đáp

 

Nghe nhạc