Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Trung tâm Nước SH và VSMT NT

 •  

  Trung tâm nước SH và VSMT NT Nghệ An

  Địa chỉ: Số 40 - đường Nguyễn Cảnh Hoan - TP. Vinh - Nghệ An

  Số điện thoại: (0383)536.886

  Fax:                 (0383) 536.042

   

  I. Chức năng và nhiệm vụ và quyền hạn:

   

  1. Vị trí, chức năng

   

            Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, thực hiện các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   

  2. Nhiệm vụ:

   

  - Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

   

  - Tham mưu cho Giám đốc Sở, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, vật tư, thiết bị các chương trình, dự án được phân công và thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội khác có liên quan;

   

  - Tổ chức các hoạt động truyền thôn, giáo dục, vận động nhân dân sử dụng nước sạch, giữ gìn VSMT nông thôn; bồi dưỡng tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ về nước sạch và VSMT nông thôn cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu;

   

  - Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, xây dựng các mô hình mẫu về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn để áp dụng và phổ biến rộng rãi cho từng địa bàn nông thôn trong tỉnh;

   

  - Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng các công trình cấp nước, chất lượng nước và các công trình phục vụ VSMT nông thôn; Kiểm nghiệm và phân tích mẫu nước theo một số chỉ tiêu cơ bản về nước sạch nông thôn;

   

  - Hợp tác với các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài nước để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBND tỉnh;

   

  - Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn:

   

  + Đầu tư hoặc liên kết đầu tư để quản lý vận hành, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;

   

  + Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công, chuyển giao các tiến bộ khoa học- công nghệ, mô hình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;

   

  + Thi công xây lắp, sửa chữa, bảo dưỡng công trình, bơm thử áp lực tuyến ống, cung ứng vật tư, thiết bị, hóa chất ngành nước.

   

  - Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác theo quy định của nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

   

  II. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An

   

  1. Lãnh đạo Trung Tâm

   

  - Giám đốc:        Ông Phan Bùi Mỹ

   

  - Phó Giám đốc: Ông Phạm Duy Kỷ

   

  2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

   

  - Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

   

  - Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Truyền thông

   

  - Phòng Quản lý cấp nước.

   

  Nhân lực

   

  Tổng số CBCNV: 48 người, trong đó:

   

  - Hành chính sự nghiệp hưởng lương ngân sách:          12 người ( 01 thu hút);

   

  - Hợp đồng lao động hưởng lương dịch vụ:                  14 người;

   

  - Tự trang trải:                                                          22 người.