Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản và muối giai đoạn 2011- 2015
  27/09/2011 10:56
 • Nhằm nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối bảo đảm nguồn thực phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ vững uy tín thương hiệu nông, lâm, thuỷ sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
 • Ngày 30/5/2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 809/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản và muối giai đoạn 2011- 2015.

   

  Theo đó, mục tiêu đến năm 2015 kiện toàn và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý, củng cố và phát triển lực lượng kiểm soát về chất lượng và an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thuỷ sản và muối từ TW đến các địa phương; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP đối với nông, lâm, thuỷ sản và muối, đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực, cam kết quốc tế. Đồng thời, xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng tiên tiến, hiện đại phục vụ yêu cầu của công tác quản lý và hội nhập trong giai đoạn mới.

   

  Bốn nhiệm vụ được xác định trong Đề án là:

   

  1. Củng cố, kiện toàn bộ máy hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản. Ngoài việc rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phải kể đến việc thí điểm thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện dịch vụ công về tư vấn, kiểm nghiệm, chứng nhận quá trình và sản phẩm nông lâm thủy sản tại một số địa phương. Thời gian thực hiện từ 2011-2012.

   

  2. Nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm chuyên ngành, rà soát hiện trạng, nghiên cứu mô hình kiểm soát chất lượng của các nước tiến tiến và các nước tương đồng, xây dựng hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu quốc gia về chất lượng, an toàn thực phẩm… Thời gian thực hiện từ 2012-2014.

   

  3. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo phù hợp với sự phát triển của ngành và các cam kết quốc tế. Thời gian thực hiện từ 2011-2012.

   

  4. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống kiểm soát theo hướng tiên tiến, hiện đại phục vụ công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng sự phát triển của ngành và yêu cầu của thị trường quốc tế. Thời gian thực hiện từ 2012-2015.

   

  Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên, Đề án đã đưa ra 06 nhóm giải pháp chính, trong đó đáng chú ý là nhóm giải pháp về cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực. Cụ thể, cần xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản và muối; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các thủ tục hành chính đảm bảo thủ tục gọn nhẹ, đơn giản, thông tin được cập nhật liên tục, nhanh chóng, chính xác và được lưu trữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai dịch vụ hành chính công.

   

  Ưu tiên thực hiện 04 Dự án, gồm: Dự án đầu tư tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng, ATTP nông, lâm, thuỷ sản từ TW đến địa phương ( gồm 05 tiểu dự án); Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin cảnh báo nguy cơ về ATTP nông, lâm, thuỷ sản và muối chuyên ngành”; Dự án tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản và muối và Dự án tăng cường năng lực phân tích, quản lý nguy cơ ATTP nông, lâm, thuỷ sản và muối.

   

  Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 40%, ngân sách địa phương 37%, vốn ODA và vốn huy động của các tổ chức, cá nhân là 23%. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nghe nhạc