Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Góp ý kiến tham gia dự thảo thông tư, hướng dẫn nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính Phủ về chính sách miễn thủy lợi phí
  22/11/2012 16:38
 • Sở Nông nghiệp & PTNT nhận được công văn số 15416/BTC-TCDN ngày 06/11/2012 của Bộ Tài chính và công văn số 8021/UBND-NN ngày 10/11/2012 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính Phủ về chính sách miễn thủy lợi phí.
 •  

   Sau khi nghiên cứu Sở Nông nghiệp & PTNT có ý kiến như sau:

   

  1. Cơ bản thống nhất với các nôi dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

   

  2. Một số ý kiến đề nghị cụ thể như sau:

   

  * Tại khoản 5, điều 7, chương 3, trang 7, nội dung trong dự thảo là:

   

  Việc xác định diện tích miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP theo vùng miền núi được xác định theo quyết định phân vùng của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định này thì các Tỉnh sẽ lúng túng trong việc lập và thực hiện kế hoạch diện tích tưới, tiêu, áp giá mức cấp bù miễn giảm thủy lợi phí.

   

  Đề nghị sửa lại như sau:

   

  “ Việc xác định diện tích miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP theo vùng miền núi được xác định như sau:

   

  - Các huyện miền núi(bao gồm huyện miền núi và huyện núi cao) của các Tỉnh trong cả nước.

   

  - Các xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng của các Tỉnh trong cả nước”

   

  * Tại tiết 1.2, khoản 1, điều 10, trang 9, nội dung trong dự thảo là:

   

  Đối với đơn vị quản lý thủy nông do cấp huyện quản lý, công ty cổ phần: lập kế hoạch về diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước theo từng biện pháp tưới, tiêu và diện tích miễn thủy lợi phí và dự toán ngân sách nhà nước cấp bù số thủy lợi phí được miễn gửi cho phòng Tài chính cấp huyện. Phòng Tài chính huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp kiểm tra, rà soát và tổng hợp dự toán báo cáo UBND huyện”.

   

  Do việc lập kế hoạch diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước theo từng biện pháp tưới tiêu ở địa phương do phòng Nông nghiệp & PTNT thực hiện, vì vậy đề nghị sửa đổi như sau: Đối với đơn vị quản lý thủy nông do cấp huyện quản lý, công ty cổ phần: lập kế hoạch về diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước theo từng biện pháp tưới, tiêu và diện tích miễn thủy lợi phí và dự toán ngân sách nhà nước cấp bù số thủy lợi phí được miễn gửi cho phòng Nông nghiệp & PTNT và phòng Tài chính cấp huyện. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính kiểm tra, rà soát và tổng hợp dự toán báo cáo UBND huyện”.

   

  * Tại tiết 3.1, khoản 3, điều 10, trang 10, nội dung trong dự thảo là:

   

  Phòng Tài chính huyện tổng hợp dự toán bù do miễn thủy lợi phí của các đơn vị thuộc huyện quản lý để báo cáo UBND cấp huyện…”

   

  Đề nghị sửa lại:Phòng Tài chính huyện chủ trì, phối hợp phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tổng hợp dự toán bù do miễn thủy lợi phí của các đơn vị thuộc huyện quản lý để báo cáo UBND cấp huyện…

   

  * Tại điều 18, tại trang 15, dòng 17 từ dưới lên, nội dung trong dự thảo  là:

   

  “…Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước của đơn vị quản lý thủy nông với các hộ dùng nước, biên bản nghiệm thu diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước…”

   

  Đề nghị sửa lại “…Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước của đơn vị quản lý thủy nông với các hộ dùng nước, biên bản nghiệm thu diện tích đợt tưới, biên bản nghiệm thu cuối vụ tưới nước, tiêu nước, cấp nước…”

   

  Nguồn tin: Chi cục Thủy Lợi

 

Nghe nhạc