Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ trong tâm tháng 8 năm 2011
  27/09/2011 10:56
 •  
 • SỞ NN & PTNT NGHỆ AN

  CHI CỤC KIỂM LÂM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 359/BC-KL

      Vinh, ngày 12 tháng 7  năm 2011

   

  BÁO CÁO

  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7;

  phương hướng, nhiệm vụ trong tâm tháng 8 năm 2011

   

   

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7/2011:

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

  - Các thành viên BCH PCCCR tỉnh đi kiểm tra công tác PCCCR ở các đơn vị cơ sở; phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên); phối hợp với Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ vận hành hoạt động phần mềm cảnh báo cháy rừng.

  - Tổ chức thường trực PCCCR từ Văn phòng Chi cục đến các đơn vị cơ sở nghiêm túc; trong tháng 5 trên địa bàn toàn tỉnh không có cháy rừng xẩy ra.

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, theo dõi diễn biến rừng và quản lý nương rẫy:

  - Lãnh đạo cùng các phòng chuyên môn đi kiểm tra công tác chống chặt phá tại Kỳ Sơn, Tương Dương, Thanh Chương, Quế Phong.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng mô hình quản lý bảo vệ rừng tại Tương Dương, Yên Thành và Đô Lương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy ước bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư thôn; hướng dẫn đồng bào làm rẫy đúng vùng quy hoạch, giám sát chặt chẽ việc xử lý thực bì để trồng rừng của các chủ rừng, giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đúng quy định và cập nhật số liệu diễn biến rừng kịp thời.

  - Phúc tra trồng rừng năm 2010 để cấp gạo cho đồng bào thuộc dự án trồng rừng thay thế nương rẫy theo kế hoạch năm 2011.

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

  - Các đơn vị tăng cường công tác chống chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến đường xung yếu.

  - Lãnh đạo và các phòng chuyên môn Chi cục đi kiểm tra công tác chống chặt phá, mua bán lâm sản trái phép tại các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Thanh Chương và Anh Sơn.

  - Hướng dẫn các đơn vị thực hiện Thông tư số 25/2011/TT-BNN về việc cấp phép vận chuyển đặc biệt.

  - Chỉ đạo các đơn vị báo cáo tình hình sử dụng búa Kiểm lâm để tổng hợp báo cáo Cục Kiểm lâm; kiểm tra 01 trại nuôi sinh sản sinh trưởng động vật hoang dã tại huyện Quỳnh Lưu.

  * Kết quả xử lý lâm luật trong tháng 7/2011:

  Đã phát hiện, bắt giữ 111 vụ vi phạm lâm luật, trong đó:

  Vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác: 2 vụ; Vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã: 7 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 95 vụ; Vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác: 2 vụ; Vi phạm khác: 5 vụ.

  Đã xử lý: 111 vụ, đạt 100% số vụ vi phạm, trong đó:

  Xử phạt hành chính: 99 vụ;

  Xử lý hình sự: 0 vụ.

  Lâm sản tịch thu: 262,10 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (trong đó gỗ quý hiếm: 8,52 m3), cụ thể: Gỗ tròn 114,13 m3 (Gỗ quý hiếm: 8,06 m3); Gỗ xẻ 147,97 m3 (Gỗ quý hiếm: 0,48 m3); Động vật rừng: 669 con và 45 kg.

  Phương tiện tịch thu: Xe trâu bò kéo: 1 chiếc; Phương tiện khác: 1 chiếc.

  Phạt tiền: 835,000 triệu đồng.

  Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 892,686 triệu đồng.

  Thu nộp ngân sách: 1.634,246 triệu đồng.

  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:

  - Hoàn thành việc nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho 198 cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

  - Hướng dẫn đề cương cho các thí sinh thi tuyển công chức năm 2011; thực hiện tốt chế độ BHXH và HBYT cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng.

  - Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

  - Công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.

  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8:

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

  - Tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ công tác PCCCR: Duy trì chế độ thường trực PCCCR từ Văn phòng Chi cục đến các đơn vị cơ sở trực thuộc.

  - Tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra công tác PCCCR theo tinh thần Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh.

  - Vận hành phần mềm cảnh báo cháy rừng, phối hợp với đài Phát thanh truyền hình tỉnh thông báo cấp dự báo cháy rừng đến từng địa phương.

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, giám sát chuyển đổi đất rừng và làm rẫy của đồng bào:

  - Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý.

  - Chi cục đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và đóng cửa rừng khai thác của các đơn vị chủ rừng có khai thác gỗ rừng tự nhiên theo kế hoạch năm 2010.

  - Chỉ đạo các đơn vị Hạt Kiểm lâm hướng dẫn, kiểm tra việc làm rẫy của đồng bào, giám sát việc xử lý thực bì để trồng rừng và giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đúng quy định.

  - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch xây dựng mô hình quản lý bảo vệ rừng, cập nhật đầy đủ, kịp thời về diễn biến rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

  - Thực hiện dự án trồng rừng thay thế nương rẫy theo kế hoạch năm 2011.

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

  - Chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường và các vùng rừng giáp ranh đang có dấu hiệu mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép phức tạp.

  - Kiểm tra việc nuôi nhốt động vật hoang dã về an toàn vệ sinh môi trường và cấp phép nuôi nhốt động vật hoang dã cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

  - Kiểm tra công tác pháp chế và quản lý sử dụng vũ khú quân dụng, công cụ hỗ trợ chuyên ngành tại các đơn vị cơ sở trực thuộc.

  - Chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ từ Lào về, phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng lợi dụng khai thác gỗ trong nước.

  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:

  - Luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị trong lực lượng.

  - Kiểm tra công tác quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ ở một số đơn vị cơ sở trực thuộc.

  - Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT và các chính sách nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng.

  - Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ các đơn vị cơ sở trực thuộc và chủ rừng.

  - Chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời.

   

  Nơi nhận:

  - Cục Kiểm lâm;

  - Sở NN&PTNT;

  - Lãnh đạo Chi cục;

  - Các phòng, đơn vị trực thuộc;

  - Chủ tịch Công đoàn;

  - Lưu HCTH.

  KT. CHI CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

   

   

  (đã ký)

   

   

   

  Nguyễn Thanh Hoàng

   

 

Nghe nhạc