Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị công bố các Quyết định của UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
  30/03/2012 17:01
 • Ngày 29/3/2012, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
 •           Các tài liệu cồn bố trong hội nghị gồm: Quyết định 633/QĐ-UBND của UBND Tỉnh về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên đại bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định số 172/QĐ-SNN-QLCL của Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các nội dung liên quan của Luật Vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12; Thông tư 14/2011/TTBNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Tham gia Hội nghị có các sở, ngành liên quan, Lãnh đạo Sở, các phòng ban, đơn vị thuộc sở, các phòng Nông nghiệp&PTNT, phòng kinh tế của UBND các huyện, thành, thị xã cùng đại diện các báo đài: Báo Nghệ An, Báo Nông nghiệp, Đài Phát tranh truyền hình Tỉnh Nghệ An. Đồng chí Vi Lưu Bình – Thành viên BCĐ ATVSTP Tỉnh - Phó giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

   

            Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu của các địa phương, đơn vị đóng góp cho việc triển khai hiệu quả các văn bản trên. Kết thúc hội nghị đồng chí Vi Lưu Bình – Phó giám đốc Sở phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT và kế hoạch triển khai của UBND Tỉnh trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

   

           Yêu cầu các đơn vị thuộc Sở được giao nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATVSTP theo quyết định 172/QĐ-SNN-QLCL theo chức trách nhiệm vụ của mình thực hiện theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra. Do thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT  bên cạnh quy định việc kiểm tra còn có đánh giá phân loại các doanh nghiệp nên cần nghiên cứu cụ thể, tổ chức đánh giá đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác và kết quả đánh giá phải được công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   

            Đối với các địa phương, đề nghị UBND các huyện, thành thị triển khai Quyết định 58/QĐ-UBND, Quyết định 633/QĐ-UBND của UBND Tỉnh, cụ thể hóa, phân công trách nhiệm quản lý lĩnh vực chất lượng, ATVSTP cho các phòng ban huyện, các đơn vị đóng trên địa bàn. Các huyện cần phân loại sơ bộ được danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực vật tư nông nghiệp và chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn. Để đảm bảo quản lý tốt lĩnh vực chất lượng, ATVSTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND các huyện, thành, thị cần phân công phòng, ban  phụ trách công tác quản lý chất lượng, ATVSTP trong lĩnh vực nông lâm sản & thủy sản tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp & PTNT cụ thể là Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản để triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá quản lý lĩnh vực chất lượng, ATVSTP nông lâm  thủy sản & muối tại địa bàn. Về vấn đề nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, ATVSTP đề nghị các huyện lập danh sách, đăng ký gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT để Sở lên kế hoạch tổ chức tập huấn, đào tạo.

   

  Nguồn tin: Nguyễn Thái Tuấn

  Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản Nghệ An

 

Nghe nhạc