Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 19. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên)
  25/12/2019 09:35
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tụcCấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm(tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên)

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tiếpnhậnhồsơ: Trách nhiệm của chuyên viên phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản, địa chỉ số 80 Nguyễn Sỹ Liêm – TP Vinh – Nghệ An vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính;Chuyên viên trực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cho tổ chức/ cá nhân.

  Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Trách nhiệm của chuyên viên phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

  Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP, chuyên viên phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cở sở nếu hồ sơ không đầy đủ.

  Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận ATTP đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận ATTP đã được cấp trước đó. Trường hợp không cấp lại, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

  Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyên viên thẩm định dự thảo giấy chứng nhận  cơ sở đủ an toàn thực phẩm trình Lãnh đạo phòng xem xét.

  Bước3.Kiểmtra: TráchnhiệmLãnhđạophòngKhaithác và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

  Căncứcácquyđịnhhiệnhành; Lãnhđạophòngkiểmtrahồsơ xincấplại giấychứngnhậncơ sởđủđiềukiệnantoànthựcphẩmvà ký nháycácvănbảnliênquannếuhồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợpcầnbổsung, chỉnhsửachuyểnchuyênviênhoànthiện.

  Bước4. Phê duyệt: TráchnhiệmLãnhđạochicục

  Trêncơ sởhồsơ đã đượcphòngKhaithácvà Pháttriểnnguồnlợithủysảnthẩmđịnh. LãnhđạoChicụcxemxétvà phê duyệthồsơ cấp giấychứngnhậncơ sởđủđiềukiệnantoànthựcphẩmchotổchức/cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý. Trong trường hợp không cấp lại giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước5. Trảkếtquả: Tráchnhiệmchuyênviênthẩmđịnh/ Bộphậntiếpvà trảkếtquả.

   - ChuyênviênthẩmđịnhtiếpnhậnkếtquảtừLãnhđạochicụcvàosổvà saogửicácvănbảnđếncácđơnvịliênquanvà chuyểnBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảđểtrảkếtquảchotổchức/cá nhân.

  - Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh. 

  Bước6: Lưuhồsơ:

  Hồsơ cấp lạigiấychứngnhậncơ sởđủđiềukiệnATTPđượclưutạiphòngKhaithácvà Pháttriểnnguồnlợithủysảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp

  - Qua hệ thống bưu chính;

  - Trực tuyến: Http://dichvucong.nghean.gov.vn

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   b) Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  *Đối tượng áp dụng: tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên;

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  5

  Thời hạn giải quyết

  - 05ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  Biên bản kiểm tra

  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện  ATTP

  9

  Lệ phí

  - Thẩm định cấp lại giấy chứng nhận  ATTP: 700.000đồng/lần đánh giá.

  - Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP: 350.000 đ/cơ sở.

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Thông tư38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônquy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  - Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

  - Thông tư số 44/2018/TT-BTCngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 286/2016/TT-BTCvề quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc