Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Chính sách mới có có hiệu lực từ tháng 9 và tháng 10 năm 2019
  17/09/2019 14:34
 • Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 và tháng 10 năm 2019.
 • Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 và tháng 10 năm 2019.

   

  1. Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

   

  Có hiệu lực từ ngày 01/09/2019, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ban hành ngày 11/07/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

   

  Cụ thể, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

   

  2. Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi

   

  Có hiệu lực từ ngày 09/09/2019, Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ban hành ngày 18/07/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

   

  Trong đó, Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi. Cụ thể, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi nhỏ theo quy định; đối với công trình thủy lợi vừa thì mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng và đối với công trình thủy lợi lớn hoặc quan trọng đặc biệt thì mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

   

  3. Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

   

  Có hiệu lực từ ngày 01/10/2019, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ban hành ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

   

  4. Sửa đổi bổ sung một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

   

  Có hiệu lực từ ngày 01/10/2019, Thông tư số 04/2019/TT-BXD ban hành ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

   

  5. Sửa đổi bổ sung một số nội dung về quản lý an toàn lao động trong thi công XDCT

   

  Có hiệu lực từ ngày 15/09/2019, Thông tư số 03/2019/TT-BXD ban hành ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công XDCT.

   

  Nguồn tin: Phòng QLXDCT

   

 

Nghe nhạc