Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo kết quả thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP tàu cá
  16/08/2019 11:06
 •  
 •  Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;

   

  Căn cứ vào quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

   

  Căn cứ công văn số 1273/SNN-QLKTKHCN ngày 09/5/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An về việc giao nhiệm vụ thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên;

   

  Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-CCTS.KTh ngày 31/5/2019 của Chi cục Thủy sản về việc Thành lập đoàn thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên tại Lạch Quèn

   

  Chi cục Thủy sản Nghệ An thông báo kết quả thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP tàu cá cho các cơ sở có tên sau đây:

   

  TT

  Số đăng ký

  Chủ tàu

  Địa chỉ

  Xếp loại  cơ sở

  Ghi chú

  1

  NA-90025-TS

  Trương Đắc Giáp

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  2

  NA-90205-TS

  Trương Đắc Tam

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  3

  NA-90206-TS

  Hồ Hữu Chuyên

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  4

  NA-90212-TS

  Hồ Văn Thảo

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  5

  NA-90214-TS

  Tô Lợi

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  6

  NA-90229-TS

  Trương Đắc Thắng

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  7

  NA-90230-TS

  Bùi Quốc Sách

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  8

  NA-95777-TS

  Hồ Văn Diệu

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  9

  NA-95886-TS

  Phạm Hồng

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  10

  NA-95989-TS

  Hồ Bá Đoàn

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  11

  NA-96222-TS

  Phạm Mạnh Tường

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  12

  NA-99988-TS

  Bùi Văn Khẩn

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  13

  NA-90372-TS

  Hồ Lực

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  14

  NA-90384-TS

  Hồ Truyền

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  15

  NA-90412-TS

  Trương Đắc Kiên

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  16

  NA-90422-TS

  Hồ Quyết

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  17

  NA-90297-TS

  Hồ Sư Luy

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  18

  NA-90327-TS

  Hồ hữu Bài

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  19

  NA-90349-TS

  Bùi Thanh

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  20

  NA-90362-TS

  Hồ Nam

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  21

  NA-90371-TS

  Hồ Sỹ Kề

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  22

  NA-90277-TS

  Trương Đắc Tiến

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  23

  NA-94686-TS

  Hồ Công Tuấn

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  24

  NA-94668-TS

  Trương Đức Ngọc

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  25

  NA-94678-TS

  Hồ Khắc Quảng

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  26

  NA-91467-TS

  Hồ Bang Hóa

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  27

  NA-91555-TS

  Bùi Văn Tú

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  28

  NA-91570-TS

  Hồ Bắc

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  29

  NA-91572-TS

  Tô Thi

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  30

  NA-91574-TS

  Hồ Ngọc Hùng

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  31

  NA- 91580-TS

  Nguyễn Văn Long

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  32

  NA-91588-TS

  Tô Duy Kiên

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  33

  NA-90623-TS

  Trương Phi Chắt

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  34

  NA-94261-TS

  Bùi Văn Khờ

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  35

  NA-94272-TS

  Trương Đắc Trọng

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

  36

  NA-94555-TS

  Tô Duy Hải

  Quỳnh Nghĩa

  B

   

   

  Nguồn tin: CHi cục Thủy sản

 

Nghe nhạc