Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành mức giá hỗ trợ trồng rừng sản xuất, chăm sóc rừng,bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng; đơn giá cây giống và các chỉ tiêu kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừngnăm 2012.
  12/03/2012 11:04
 •  
 • UBND Tỉnh Nghệ An

  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

  Số:60/QĐ-NN.LN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Vinh, ngày14tháng02 năm 2012

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v Ban hành mức giá hỗ trợ trồng rừng sản xuất, chăm sóc rừng,bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng; đơn giá cây giống và các chỉ tiêu kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừngnăm 2012.

   

   

         Căn cứ Quyết định số 53-QĐ/UB ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT;

   

        Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; các Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 và số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

   

         Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26/02/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

   

         Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh; Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

   

         Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

   

         Căn cứ công văn số 8055/UBND-NN ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Uỷ quyền phê duyệt đơn giá dự toán khoanh nuôi, bảo vệ rừng; đơn giá cây giống và các chỉ tiêu kỹ thuật trồng rừng năm 2012;

   

         Căn cứ công văn số 106/STC.QLG&CS ngày 16/01/2011 của Sở Tài chính về việc Góp ý đơn giá dự toán bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng năm 2012;

   

         Xét đề nghị của ông Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp.

   

           

  QUYẾT ĐỊNH:

   

   

         Điều 1.Nay quy định mức giá hỗ trợ trồng rừng sản xuất, chăm sóc rừng,bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng; đơn giá các loại cây giống và các chỉ tiêu kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừngnăm 2012.

   

  (Chi tiết theo phụ biểu kèm theo)

   

  Biểu chi tiết cây giống

   

  Biểu DT chi tiết TRSX, CSR

   

  Biểu KN, BV, Tổng hợp cây giống

   

         Điều 2.Mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định này, là căn cứ để lập dự toán chi tiết xây dựng Dự án lâm sinh và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán hỗ trợ đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng, Dự án 147, Dự án TRTTNR, các dự án có sử dụng nguồn vốn Nhà nước (bao gồm vốn ngân sách, vốn ODA, trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước và các nguồn vốn khác do Nhà nước quản lý); trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đầu tư theo qui định hiện hành.

   

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

   

        Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Sở, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Giám đốc các Dự án, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn… có sử dụng nguồn vốn Nhà nước tại Điều 2 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

    Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - UBND tỉnh (b/c);

  - Sở TC, KBNN;

  - UBND huyện, thị xã;

  - Lãnh đạo Sở;

  - Lưu VT.

   

     GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

   

      Nguyễn Thọ Cảnh

   

  Nguồn tin: Chi cục Lâm Nghiệp

 

Nghe nhạc