Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Trung tâm Giống cây trồng
  27/09/2011 10:56
 •  
 • TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN

            - Địa chỉ: Khối 9 - Phường Hà Huy Tập - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An

            - Điện thoại: 038. 3833121 - 3835736
            - Fax: 038. 3833121
            - Email: ngheanseedcenter@gmail.com         
   
  I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM
            Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An là đơn vị được quyết định thành lập từ đơn vị tiền thân theo các giai đoạn như sau:
            - Từ 23/10/1996 đến 9/4/2001: Trung tâm khảo, kiểm nghiệm giống cây trồng Nghệ An (Theo quyết định số 3806/QĐ.UB ngày 23 tháng 10 năm 1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)
            - Từ 9/4/2001 đến 07/11/2005: Trung tâm Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp và PTNT Nghệ An (Theo quyết định số 994/QĐ.UB ngày 9/4/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)
            - Từ 07/11/2005 đến nay: Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An (Theo quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 07/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)
   
  II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA TRUNG TÂM
   
  1. Vị trí, chức năng
             Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về sản xuất va dịch vụ giống cây trồng phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. Tham gia các đoàn kiểm tra việc tuân thủ Pháp lệnh Giống cây trồng do Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT quyết định thành lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.
            Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở đóng tại Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
   
            2. Nhiệm vụ và quyền hạn
            (1) Tổ chức thực hiện, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn lọc đưa vào sản xuất các loại giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao và phù hợp với điều kiện sinh thái ở Nghệ An. Đồng thời chuyển giao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến về giống cây trồng vào sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
            (2) Tổ chức dịch vụ kỹ thuật, sản xuất và cung ứng giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với các quy định về quản lý giống trên địa bàn tỉnh; Tư vấn xây dựng và thực hiện các dự án về giống cây trồng theo sự phân công của Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh.
            (3) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT trong việc xây dựng, sửa đổ, bổ sung các tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành về giống cây trồng để Sở ban hành thực hiện; Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
            (4) Căn cứ yêu cầu sản xuất để xây dựng, kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bảo tồn quỹ gen các giống cây đặc sản, quý hiếm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực giống cây trồng theo quy định của Pháp luật và sự phân công của UBND tỉnh.
            (5) Quản lý cán bộ, công chức viên chức, lao động và tài sản được giao theo quy định hiện hành.
            (6) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
   
            3. Tổ chức cán bộ và biên chế:
            Biên chế của Trung tâm được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.
            Hiện nay, Trung tâm có tổng số CBCNV là 123 người, trong đó có 21 cán bộ biên chế, 19 cán bộ thu hút và 83 cán bộ, công nhân hợp đồng. Trong đó, cán bộ làm việc tại văn phòng Trung tâm có 41 người, Trạm Giống cây trồng công nghệ cao Hưng Đông có 10 người, Trạm Khảo nghiệm giống cây trồng Yên Thành có 16 người, Trạm thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi Yên Thành có 56 người.
            Về trình độ chuyên môn: Trung tâm có 1 tiến sỹ, 7 thạc sỹ và 35 trình độ đại học chuyên nghành nông - lâm nghiệp.
   
   
  III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
   
  1. Ban Giám đốc
            - Giám đốc: KS. Trần Đình Hà              Điện thoại: 0913577708
            - Phó giám đốc: Th.S Võ Thị Nhung     Điện thoại: 038.8905368 - 0982020998
                                                                            Email: nhungttg1975@gmail.com
            - Phó giám đốc: T.S Nguyễn Xuân Lai Điện thoại: 038.830776 - 0915771189
                                                                            Email: lainghean@gmail.com
            2. Phòng Tổ chức - Hành chính
   
            a. Nhiệm vụ:
            - Kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện các chính sách đối với người lao động, qui hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên theo chế độ Nhà nước qui định.
            - Theo dõi và nắm tình hình của CBCNVC trong đơn vị, cung cấp các thông tin, dữ liệu cho Giám đốc để đánh giá, nhận xét toàn diện từng cán bộ, công chức, công nhân viên trong cơ quan.
            - Bộ phận hành chính: Quản lý về mặt hành chính, duy trì nề nếp làm việc, trật tự an toàn, vệ sinh trong cơ quan. Phối hợp với các phòng chức năng để tổ chức các cuộc hội nghị, họp.
            b. Nhân lực:
            - Trưởng phòng: Lê Hữu Bắc
            - Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Lương
            - Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Quý
            Và 4 nhân viên, cán bộ chuyên môn
   
  2. Phòng Kỹ thuật
            a. Nhiệm vụ:
  - Xây dựng kế hoạch nghiên cứu ứng dụng KHKT hàng năm. Triển khai thực hiện khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất và trình diễn giống mới. Tổ chức mạng lưới điều tra trong sản xuất. Tổ chức Hội thảo, sơ kết, tổng kết công tác KHKT.
            - Xây dựng bổ sung qui trình, qui phạm kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ, báo cáo phản biện giống mới.
            - Tham gia xây dựng cơ cấu giống cây trồng, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH kỹ thuật vào sản xuất.
            - Kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng, vườn ươm giống và hậu kiểm (nếu cần).
            - Hướng dẫn và kiểm tra đồng ruộng về qui trình, qui phạm sản xuất giống các cấp cho các tổ chức, cá nhân đăng ký, làm cơ sở cho việc đăng ký chất lượng.
            - Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã được Lãnh đạo giao, đúng tiến độ, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc, được Hội đồng nghiệm thu mô hình của Trung tâm, Ngành chấp nhận.
  - Hàng năm nhận xét đánh giá năng lực của từng cán bộ kỹ thuật để nâng bậc lương. Cùng với Hội đồng Khoa học tham mưu để Lãnh đạo xét thưởng sáng kiến kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật có thành tích.  
  b. Nhân lực:
            - Phụ trách kỹ thuật Nông nghiệp: Nguyễn Xuân Trường
            - Phụ trách kỹ thuật Lâm nghiệp: Trịnh Xuân Hồng
            Và 20 cán bộ kỹ thuật
   
  3. Phòng Kế hoạch - Tài vụ
   
  a. Nhiệm vụ:
  * Kế toán: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Nhà nước mọi hoạt động tài chính của đơn vị. Giúp Giám đốc về công tác thu, chi tài chính, giám sát và kiểm tra tài chính việc thực hiện các hợp đồng kinh tế được ký kết,vv... quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của cơ quan.
  - Xây dựng kế hoạch tài chính của đơn vị hàng năm. Thực hiện sơ kết, tổng kết theo định kỳ, công khai tài chính.
            - Cùng với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch hàng năm, thanh quyết toán với các đơn vị cơ sở, Ngành, Sở Tài chính đúng niên độ kế toán, đúng thời hạn.
            * Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp về tiền mặt và sổ sách. Không được xuất tiền khi chưa có phiếu chi, khi chứng từ không hợp lệ. Tiền tồn quỹ và sổ sách luôn cân đối.         
            Bảo quản sổ tiền mặt đã thu, xuất đủ số tiền cho khách theo phiếu, không gây phiền hà cho khách, không được sử dụng tiền của cơ quan vào việc cá nhân; cuối tháng nộp chứng từ đầy đủ.
   
            b. Nhân lực:
            - Trưởng phòng: Hoàng Quốc Mạnh
            - Phó trưởng phòng: Lê Minh Đức
            - Kế toán trưởng: Võ Thị Thu Hằng
            Và 5 nhân viên, cán bộ chuyên môn
   
  4. Trạm Giống cây trồng công nghệ cao
              Được thành lập theo Quyết định số 12 QĐ/TCHC ngày 12 tháng 1 năm 2010 của Giám đốc Trung tâm giống cây trồng Nghệ An về việc Thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị trực thuộc.
  - Địa chỉ: Xã Hưng Đông - TP Vinh - Nghệ An               Điện thoại: 038.3532257
  a. Nhiệm vụ:
              - Nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH - CN về sản xuất và cung ứng giống cây trồng nông lâm nghiệp, hoa cây cảnh phục vụ sản xuất.
              - Tổ chức thực hiện, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn lọc đưa vào sản xuất các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện sinh thái ở Nghệ An. Đồng thời chuyển giao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến về sản xuất và giống cây trồng vào sản xuất nông lâm nghiệp, hoa cây cảnh trên địa bàn tỉnh.
            - Tổ chức dịch vụ kỹ thuật, sản xuất và cung ứng giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với các quy định về quản lý giống trên địa bàn tỉnh; tư vấn, xây dựng và thực hiện các dự án, đề tài về giống cây trồng, hoa cây cảnh; đào tạo, chuyển giao công nghệ về sản xuất giống cây trồng bằng công nghệ cao.
            - Căn cứ yêu cầu sản xuất để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bảo tồn quỹ gen các cây đặc sản, quý hiếm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
  b. Nhân lực:
            - Trạm trưởng: Phạm Sỹ Hùng           Điện thoại: 0904456188
            - Phó trạm trưởng: Võ Văn Sỹ
            Và 8 nhân viên, cán bộ chuyên môn
   
  5. Trạm Khảo nghiệm giống cây trồng Yên Thành
            - Địa chỉ: K2 - TT Yên Thành - Yên Thành - Nghệ An      Điện thoại: 038.363568
  a. Nhiệm vụ:
            - Khảo nghiệm cơ bản giống mới.
            - Khảo nghiệm sản xuất và sản xuất trình diễn.
            - Sản xuất giống mới và giống có phẩm cấp.
            - Kiểm định, kiểm nghiệm và hậu kiểm cho Trạm và mạng lưới của Trạm.
            - Hạch toán lương vào sản phẩm cho CBCNV trực thuộc Trạm.     
  b. Nhân lực:
  - Trạm trưởng: Ngô Xuân Thân            Điện thoại: 0912742114
            - Phó trạm trưởng: Phan Tất Khôi
            Và 9 nhân viên, cán bộ chuyên môn và 5 công nhân lao động
   
  6. Trạm thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi Yên Thành
            Được thành lập theo Quyết định số 24 QĐ/TTG ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Giám đốc Trung tâm giống cây trồng Nghệ An về việc đổi tên và quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị trực thuộc.
  - Địa chỉ: Xã Đô Thành - Yên Thành - Nghệ An               Điện thoại: 038.8928777
  a. Nhiệm vụ:
            - Nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về sản xuất và dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất Nông Lâm nghiệp.
            - Tổ chức thực hiện, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn lọc đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện sinh thái ở Nghệ An.
            - Chuyển giao các tiến bộ KHKT sinh học và tổ chức sản xuất, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp trong và ngoài tỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước.
            - Tham gia thực hiện các đề tài, dự án, hoạt động hợp tác về lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi theo sự phân công của các cấp có thẩm quyền; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
  b. Nhân lực:
  - Trạm trưởng: Nguyễn Đức Phương            Điện thoại: 0915227733
            - Phó trạm trưởng: Phan Văn Mậu
            Và 6 nhân viên, cán bộ chuyên môn và 48 công nhân lao động   
   

 

Nghe nhạc