Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III/2018, phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2018
  25/10/2018 10:36
 •  
 •  

  I.    TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC

   

  1. Đánh giá tác động quy định TTHC

  Nhằm thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC ngay từ khâu dự thảo văn bản cho đến tổ chức thực hiện theo tinh thần Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, thời gian qua, Sở luôn thực hiện kiểm soát đánh giá tác động TTHC đối với các dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC do Sở thực hiện. Trong Quý III năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa tham mưu ban hành VB QPPL có quy định về thủ tục hành chính.

   

  2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL

  Trong quý III, năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT không tham mưu ban hành văn bản QPPL vì vậy không tham gia thẩm định quy định TTHC tại dự án, dự thảo VB QPPL.

   

  3. Về công bố, công khai TTHC

  - Trong quý III, Sở đang trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (theo Tờ trình số 1948/TTr-SNN-VP ngày 8/8/2018)  thay thế Quyết định số 2957/QĐ-UBND của UBND ngày 4/7/2017.

  - Sở đã công bố công khai các TTHC tại bộ phận 1 cửa của Cơ quan Sở và tại các chi cục; đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://nnptnt.nghean.gov.vnhoặc http://sonnptnt.nghean.gov.vn

   

  4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC (Quý III/2018, từ ngày 15/6/2018 – 15/9/2018)

  a) Tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC: Trong Quý III/2018, Toàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận của tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết 2916 bộ hồ sơ, trong đó:

  - Số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ: 5.454

  - Số hồ sơ tiếp nhận tồn kỳ trước: 16 hồ sơ

  - Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 5.434 hồ sơ.

  - Số hồ sơ chưa giải quyết: 36 hồ sơ

  - Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ.

  b) Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT có  89 TTHC, trong đó 21 TTHC được thực hiện tiếp nhận theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 66 TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 02 TTHC được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

   

  5. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC:

  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hóa và giảm thiểu thời gian giải quyết các TTHC, ngày 17/5/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1160/SNN-VP về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT trình Văn phòng UBND tỉnh.

   

  6. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:

  Trong quý III, năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận và giải quyết được 5.443 hồ sơ thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân ở các lĩnh vực: trồng trọt, Thú y, Lâm nghiệp, Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản, Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật và hàng vạn văn bản của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa nhận được một ý kiến phản ảnh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực thủ tục hành chính.

   

  7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:

  - Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về Kiểm soát TTHC, cải cách TTHC đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức hiểu rõ các nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong các cuộc họp giao ban hàng tháng.

  - Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Giám đốc sở yêu cầu Trưởng các phòng ban Sở, thủ trưởng các Chi cục thuộc Sở nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo việc tổ thực hiện công tác cải cách TTHC trong phạm vi của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC đã được UBND tỉnh xác định. Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ, khi có quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

  - Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, hướng dẫn của cấp trên về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Sở, đặc biệt là đối với công chức, viên chức được phân công tiếp nhận, giải quyết TTHC để công chức, viên chức thực hiện.

   

  8. Việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC:Không

   

  9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

  - Về công tác thanh tra, kiểm tra: Ngày 30 đến ngày 31/7/2018 Đoàn liên ngành kiểm soát TTHC kiểm ta tình hình thực hiện kiểm soát TTHC tại Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó kiểm tra tại: Văn phòng Sở, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục kiểm lâm.

  - Việc khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính: Không

   

  II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, nhằm kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hảnh chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

  Trong quý, cán bộ đầu mối của Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho Giám đốc sở chỉ đạo các phòng chuyên môn sở, các Chi cục thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của ngành theo Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 12/03/2018 của UBND tỉnh; kế hoạch số 563/KH-SNN-VP ngày 13/3/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC và Kế hoạch 721/KH-SNN-VP ngày 30/3/2018 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

      Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định công tác kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Lãnh đạo sở luôn quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC của cơ quan.

   

  III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV /2018

  Trong Quý IV/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện các nội dung sau:

  1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC; tham mưu UBND tỉnh công bố các danh mục TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ của UBND cấp huyện và tương đương, UBND cấp xã; tiếp tục tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện TTHC tại các đơn vị; tổ chức cuộc thi “tuổi trẻ ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An chung tay cải cách hành chính năm 2018”

  2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập huấn nâng cao trình độ kiểm soát TTHC cho các cán bộ tại Sở và đơn vị

  3. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

  4. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và định kỳ báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính theo quy định.

  5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ công chức, viên chức, các cá nhân, tổ chức vào công tác cải cách TTHC theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

  6. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính thuộc Ngành nông nghiệp và PTNT quản lý.

  7. Tích cực viết tin, bài và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, các TTHC lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Website của Sở Nông nghiệp và PTNT. Ứng dụng triệt để CNTT trong công tác trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách hành chính.

  8. Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung, hoạt động cải cáchTTHChành chínhcho toàn thể cán bộ công chức, viên chứcthông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban; cập nhật, đăng tải tin, bài liên quan đến công tác cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNTtrên Website của Sở.

   

  Nguồn: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc