Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo Kế hoạch đấu thầu tuyển chọn tư vấn Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản Nghệ an năm 2012
  17/02/2012 11:13
 •  
 •  
         BCĐ CHƯƠNG TRÌNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỖ TRỢ NGÀNH THỦY SẢN NGHỆ AN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        BQL CHƯƠNG TRÌNH   
           Số                 /FSPS                                       Nghệ an, ngày 17 tháng 2 năm 2012
         THÔNG BÁO
  Kế hoạch đấu thầu tuyển chọn tư vấn
  Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản Nghệ an năm 2012

   

             - Căn cứ Văn kiện sửa đổi Hiệp định ngày 25/12/2005 về hỗ trợ chương trình ngành Thủy sản giai đoạn II giữa Chính phủ CHXHCN Việt nam và Chính phủ Vương quốc Đan mạch, đã được ký kết ngày 17/11/2010 bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà nội;


            - Căn cứ Sổ tay quản lý tài chính và mua sắm, bản sửa đổi lần thứ 4, ban hành ngày 01/8/2011 của Chương trình hỗ trợ ngành Thủy sản Việt Nam giai đoạn II;


           - Căn cứ kế hoạch hoạt động chương trình hỗ trợ ngành thủy sản Nghệ an năm 2012 đã được thông qua ngày 08/02/2012.


           - Căn cứ Quyết định 63/QĐ-SNN-KHTC ngày 15/02/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ an về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tuyển chọn tư vấn năm 2012 Chương trình hỗ trợ ngành Thủy sản Nghệ an giai đoạn II.


                BQL dự án FSPS Nghệ an thông báo kế hoạch đấu thầu tuyển chọn tư vấn cho các hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản Nghệ an năm 2012


  (Phụ lục đính kèm)


                                    Vậy xin thông báo để các đơn vị liên quan được biết./.
   

   
  Nơi nhận:                                                                                       
  KT.GIÁM ĐỐC
  - Như trên;                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC
  - Giám đốc BQL (b/c);
  - Lưu: VP, HSHĐ.      

  Nguồn tin: Trần Như Long

  BQL dự án FSPS Nghệ an

   

 

Nghe nhạc