Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  25/12/2017 11:37
 •  
 • 1. Tình hình xây dựng văn bản chỉ đạo điều hành, kế hoạch ứng dụng CNTT

  Trong năm 2017, Sở đã ban hành kế hoạch số 22/KH-SNN-VP ngày 5/1/2017 ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

  Ban hành Quyết định số 43/QĐ-SNN-VP ngày 10/2/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; Quyết định số 61/QĐ-SNN-VP ngày 21/2/2017 ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử coogn vụ của tỉnh @nnptnt.nghean.gov.vn

  Công văn 1020/SNN-VP ngày 8/5/2017 về việc tăng cường cung cấp, tin, bài lên website của Sở Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 1466/SNN-VP ngày 21/6/2017 về việc phòng, chống hoạt động xâm nhập, tấn công vào hệ thống thông tin mạng; Công văn số 782/SNN-VP ngày 10/4/2017 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật nhà Nước; Công văn về việc cấp tài khoản hộp thư công vụ cho Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Công văn số 2577/SNN-VP ngày 17/10/2017 về việc gió ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice; Công văn số 66/SNN-VP ngày 11/1/2017 về việc triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông và Cổng dịch vụ công trực tuyến; Công văn số 556/SNN-VP ngày 17/3/2017 về việc tiếp tục thực hiện công văn số 66/SNN-VP ngày 11/1/2017 và báo cáo kết quả thực hiện TTHC; Công văn số 2062/SNN-Vp ngày 18/8/2017 về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các TTHC qua hệ thống phần mềm http://dichvucong.nghean.gov.vnvà qua hệ thống một cửa của Sở; Công văn số 2701/SNN-VP ngày 27/10/2017 về việc đôn đốc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vnđúng thời gian quy định

  Tham gia góp ý kiến dự thảo các văn bản QPPL, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An; phiếu thu thập số liệu về mức độ ẳn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, An toàn an ninh thông tin.

  Ngoài ra Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trong các kỳ họp giao ban tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

  Góp ý các văn bản QPPL về công nghệ thông tin

   2. Hệ thống hạ tầng CNTT

  - Tổng số máy tính tại Cơ quan: 71 máy tính

  - Tổng số máy tính tại các đơn vị trực thuộc: 934 máy tính

  - Tổng số máy tính tại Cơ quan có kết nối mạng LAN:71 máy tính

  - Tổng số máy tính tại các đơn vị trực thuộc có kết nối mạng LAN:934 máy tính

  - Tổng số máy tính tại Cơ quan có kết nối Internet băng rộng: 69, còn 02 máy không kết nối vì dùng để soạn thảo  các văn bản quan trọng mang tính bí mật Nhà nước.

  - Tổng số máy tính tại các đơn vị trực thuộc có kết nối Internet băng rộng: 934 máy tính.

  3. Tình hình Ứng dụng và phát triển CNTT

  a. Vận hành và khai thác Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An

  Sở Nông nghiệp và PTNT có 3 phòng và 6 Chi cục tham gia hệ thống I-Gate (bao gồm:  Văn phòng Sở, Phòng Quản lý xây dựng công trình, Phòng Kế hoạch tài chính, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản). Hệ thống đã cung cấp 89 TTHC trong đó cung cấp 21 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1,2; 66 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3; 2 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4

  Từ ngày 10/1/2017 đến ngày 7/12/2017, hệ thống tiếp nhận 8653 bộ hồ sơ, đã giải quyết 8554, chưa giải quyết 49.

  b. Hoạt động trang/cổng thông tin điện tử Sở Nông Nghiệp và PTNT:

  Tính đến ngày 7/12/2017 Hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT đã cung cấp 268 tin, bài văn bản chỉ đạo, điều hành

  Một số đơn vị thực hiện tốt cung cấp thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử gồm: Chi cục Thủy sản, Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến Nông.

  c. Hệ Thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành:

  Ngày 1/8/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT đã chính thức chuyển đổi phần mềm M-Office sang phần mềm VNPT-iOffice. Đến thời điểm hiện tại phần mềm hoạt động tương đối ổn định và đáp ứng gửi liên thông nội tỉnh 4 cấp: tỉnh, huyện, xã và trong ngành

  d. Hệ thống thư điện tử công vụ của Tỉnh

  Song song với việc nhận gửi các văn bản từ Trung Ương, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành qua đường bưu điện, Sở Nông Nghiệp và PTNT đã tiến hành nhận gửi các văn bản từ Trung Ương, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành thông qua hộp thư điện tử công vụ của tỉnh.

  Sở Nông nghiệp và PTNT lập và cấp địa chỉ email công vụ cho các cho các cán bộ công chức sở và cho 02 Chi cục thuộc Sở: Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

  Đến nay Chi cục Thủy sản và Chi cục Chăn nuôi và thú y sử dụng rất tốt.

  4. An toàn thông tin:

  Trong năm, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa có vụ tấn công nào về hệ thống internet và dữ liệu.

  5. Nguồn nhân lực:

  Trình độ ứng dụng CNTT của đội ngủ CBCCVC Sở Nông nghiệp và PTNT tác nghiệp trên môi trường máy tính đạt 100%, đa số CBCCVC trong ngành có nhận thức cao về tầm quan trọng, vai trò hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, trao đổi văn bản.

  6. Chữ ký số:

  Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất và được Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn và bàn giao chữ ký số cho Lãnh đạo Sở, Văn thư Sở và Chánh, Phó Văn phòng Sở.

  II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

  1. Xây dựng ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Lãnh đạo Sở tình hình thực hiện kế hoạch.

  2. Xây dựng, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với thực tế và quy định hiện hành. Tiếp tục xây dựng ban hành các văn bản đôn đốc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành.

  4. Nâng cấp, sữa chửa đầu tư trang thiết bị tại Sở và các đơn vị thuộc Sở đồng bộ phục vụ việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

  5. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin:

  a. Cổng dịch vụ công trực tuyến

  Trưởng các phòng Sở, Chi cục Trưởng các Chi cục chỉ đạo cán bộ, công chức ứng dụng hệ thống vào xử lý công việc. Thường xuyên theo dõi quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại đơn vị để kịp thời xử lý đúng thời hạn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3 và 4; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân doanh ngiệp tích cực sử dụng hệ thống; Khi có các lỗi kỹ thuật phải báo ngay cho Văn phòng Sở để tổng hợp đề nghị chỉnh sửa.

  b. Cổng thông tin điện tử

  Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo, phòng,  đơn vị mình  thường xuyên cung cấp các thông tin tin, bài, văn bản điều hành, văn bản pháp quy gửi về Ban biên tập Sở Nông nghiệp và PTNT để cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

  c. Hệ thống thư điện tử Công vụ:

  Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo, phòng, đơn vị mình chỉ được sử dụng hệ thống thư công vụ trong trao đổi công việc, không sử dụng các thư cá nhân trong trao đổi công việc của ngành nông nghiệp và PTNT.

  d. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

  Các phòng, đơn vị tiếp tục khai thác, vận hành có hiệu quả các văn bản trên hệ thống, kịp thời xử lý các văn bản, tránh tình trạng để quá hạn. Trong quá trình vận hành có lỗi phát sinh, vướng mắc đề nghị liên hệ về Văn phòng Sở để kiểm tra khắc phục và giải đáp.

  Văn phòng Sở, tiếp tục tham mưu đề xuất triển khai mở rộng phần mềm VNPT-iOffice đến các phòng, chuyên viên tại các đơn vị trực thuộc.

  e. Triển khai ứng dụng Chữ ký số:

  Triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc