Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng 10 năm 2017
  11/10/2017 09:13
 •  
 • Thực hiện công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản tháng10 năm 2017. Theo số liệu dự báo của Tổng cục Thủy sản, Chi cục thủy sản Nghệ An cung cấp bản tin dự báo ngư trường khai thác hải sản trong tháng 10 năm 2017 cho các nghề khai thác, cụ thể như sau:

   

  1. Nghề chụp mực

   

     - Ngư trường có khả năng khai thác cao (> 50kg/mẻ)

  + Khu vực phía đông đảo Bạch Long Vĩ có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E (ô M7).

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

  - Ngư trường có khả năng khai thác trung bình (25-50kg/mẻ)

  + Khu vực phía nam và tây nam đảo Bạch Long Vĩ có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E và từ 107o30’E - 108o00’E (ô J9, L9).

  Ngư trường có khả năng khai thác thấp (10-25kg/mẻ)

  + Khu vực đảo Cô Tô có vĩ độ bắc từ 20o30’N – 21o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

  + Khu vực phía tây đảo Bạch Long Vĩ có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E và từ 108o00’E - 108o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E và từ 107o30’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

   

   2. Nghề lưới vây

   

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

  + Khu vực phía đông nam đảo Bạch Long Vĩ có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

  + + Khu vực ngoài khơi Huế - Đà Nẵng có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E ô O16.

  + Khu vực gần đảo Cù Lao Chàm có vĩ độ bắc từ 16o00’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

  - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

  + Khu vực đảo Bạch Long Vĩ có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E và từ 107o00’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17º00’ – 17º30’N, kinh độ đông từ 107º30’E - 109º00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16º30’ – 17º00’N, kinh độ đông từ 108º00’E - 108º30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15º30’ – 16º00’N, kinh độ đông từ 109º00’E - 110º00’E và từ 111º30’E - 112º30’E

   

  3. Nghề lưới Rê

   

  - Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 18o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ đến 10o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 112o30’E.

  - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới):

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o30’E.

  + Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.

   

   

  Nguồn: Phòng Khai thác & PTNL Thủy sản-Chi cục Thủy sản

 

Nghe nhạc