Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông
  06/12/2016 16:09
 • Ngày 09/11/2016, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở có buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
 • Tham dự buổi làm việc gồm có: Trưởng các phòng Sở, Chánh, Phó Văn phòng Sở; Lãnh đạo và Trưởng các phòng của Trung tâm Khuyến nông; Trạm trưởng các Trạm khuyến nông: Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và TP. Vinh.

   

  Sau khi nghe Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự buổi làm việc; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì buổi làm việc kết luận như sau:

   

  1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016:

  Đánh giá cao sự chuẩn bị  tương đối đầy đủ của Trung tâm Khuyến nông;   Về cơ bản nhất trí các nội dung báo cáo của Trung tâm đã trình bày; Đồng thời cần nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

   

  Lãnh đạo Trung tâm cùng cán bộ, viên chức trong toàn trung tâm đã đoàn kết, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thể hiện rõ nét bức tranh tổng thể về công tác khuyến nông, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Ngành.

   Trong thời gian qua, TTKN đã xây dựng đa dạng hóa nhiều mô hình; Tranh thủ được các nguồn vốn  các chương trình, dự án của trung ương đến tỉnh;Tổ chức thành công diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp; Các chương trình khuyến nông triển khai đúng tiến độ, yêu cầu và chất lượng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; nhiều mô hình hiệu quả (như báo cáo đã trình bày), nhiều tiến bộ KHKT mới được chính quyền địa phương các cấp ghi nhận, đánh giá cao và được người dân tiếp nhận, nhân rộng.

   

  2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới   

   

  2.1. Mục tiêu chung:

   

  - Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới;

  - Phát huy cao hơn vai trò, năng lực, kinh nghiệm của hệ thống khuyến nông nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư và sự tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân;

  - Làm tốt công tác nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả; Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất. Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách về khuyến nông phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nhu cầu thực tiễn sản xuất; đổi mới phương thức quản lý và tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác khuyến nông.

   

  2.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

   

  - Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch năm  2016; Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá kết quả năm 2016 và tham mưu ban hành kế hoạch hoạt động khuyến nông năm 2017 và kế hoạch khuyến nông vụ xuân năm 2017;

  - Đánh giá rút kinh nghiệm, rà soát, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung các chính sách về khuyến nông hiện hành đáp ứng yêu cầu tỏng tình hình mới;

  - Điều tra, tổng hợp, đánh giá hiệu quả công tác xây dựng,nhân rộng mô hình; Tăng cường kiểm tra, theo dõi nhằm nắm bắt đầy đủ thông tin, diễn biến của mô hình để có các khuyến cáo và chỉ đạo nhân rộng kịp thời, hiệu quả;

  - Rà soát đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý của hệ thống khuyến nông, để đề xuất giải pháp  thực hiện  các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn;

  - Cần lưu ý để có tư duy hơn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn dịch vụ và nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

   

  2.3. Về giải pháp:

   

  Về cơ bản nhất trí các giải pháp trình bày trong báo cáo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới TTKN cần lưu ý thêm các nội dung sau:

  - Về xây dựng mô hình: Cần đánh giá chi tiết hiệu quả các mô hình; Không nên xây dựng quá nhiều mô hình mà cần tập trung và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tham quan tập huấn, để lựa chọn, giới thiệu quảng bá và nhân rông  các mô hình hiệu quả  vào sản xuất;

  - Cần rà soát đánh giá lại công tác quản lý hệ thông khuyến nông từ Trung tâm đến cơ sở để có cơ sở đề xuất cơ chế chính sách, xây dựng cơ chế chế diều hành phù hợp  chức năng và điều kiện thực tế;

  - Nâng cao hơn nữa năng lực thực hiện nhiệm vụ Tư vấn dịch vụ trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm,dịch vụ nông nghiệp nông thôn, để tạo việc làm, tăng nguồn thu cho Trung tâm;

  - Thực hiện tốt hơn công tác học tập trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế;  Liên kết & phối hợp với doanh nghiệp, để lựa chọn các mô hình tiên tiến, có hiệu quả trong và ngoài nước cũng như các mô hình đã làm có hiệu quả trong tỉnh để   thông qua doanh nghiệp hoặc qua kiến nghị với tỉnh các cơ chế chính sách để thúc đẩy chuyển giao KHKT, xây dựng nhân rông mô hình vào sản xuất;

  - Quan tâm công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp, nhất là cán bộ chuyên gia và cán bộ khuyến nông cơ sở, đây là nội dung quan trọng quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động khuyến nông;

  - Đẩy mạnh liên kết “bốn nhà”; huy động các nguồn lực đầu tư và sự tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân; xây dựng các mô hình khuyến nông về liên kết sản xuất; các dự án khuyến nông theo cơ chế hợp tác công tư (PPP) với các doanh nghiệp đối với một số sản phẩm nông sản chủ yếu,...

  - Tập trung tháo gở các khó khăn của Trung tâm: Xây dựng chức năng nhiệm vụ trong giai đoạn tái cơ cấu Nghành Nông nghiệp &PTNT; Đề xuất phương án phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai các dự án, mô hình từ nghiên cứu đến sản xuất.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc