Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hồ sơ cấp lại giấy phép Khai thác thủy sản
  23/11/2016 11:15
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tụccấp lại giấyphépKhaithácthủysản

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tiếpnhậnhồsơ: TráchnhiệmcủachuyênviênphụtráchbộphậnTiếpnhậnvà trảkếtquảhànhchính.

  - Tổchức, cá nhânnộphồsơ đềnghịcấplạigiấyphépkhaithácthủysảntạiBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảhànhchính; Chuyênviêntrựctiếpnhậnvà kiểmtrahồsơ chotổchức/ cá nhân.

  Bước 2. Thẩm định hồ sơ:Trách nhiệm của chuyên viên phòngKhai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

  - Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định.

  - Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung thông tin hoặc giấy tờ liên quan, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo phòng và gửi thông báo đến tổ chức/cá nhân để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết. Mẫu BM.TCHC.00.02.

  - Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyên viên thẩm định dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo phòng xem xét.

  Bước3. Kiểmtra: TráchnhiệmLãnhđạophòngKhaithácvà Phát triểnnguồnlợithủysản.

  - Căncứcácquyđịnhhiệnhành; Lãnhđạophòngkiểmtrahồsơ cấplạigiấyphépkhaithácthủysảnvà ký nháycácvănbảnliênquannếuhồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợpcầnbổsung, chỉnhsửachuyểnchuyênviênhoànthiện.

  Bước4.Phê duyệt: TráchnhiệmLãnhđạochicục.

  - Trêncơ sởhồsơ đã đượcphòngKhaithácvà Phát triểnnguồnlợithủysảnthẩmđịnh. LãnhđạoChicụcxemxétvà phê duyệthồsơ cấplạigiấyphépkhaithácthủysảnchotổchức/cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợptừchốicấpgiấyphépkhaithácthủysảnphảitrảlờibằngvănbảnvà nêurõ lý do.

  Bước5. Trảkếtquả, thulệphí: Tráchnhiệmchuyênviênthẩmđịnh/Bộphậntiếpvà trảkếtquả.

   - ChuyênviênthẩmđịnhtiếpnhậnkếtquảtừLãnhđạochicụcvàosổvà saogửicácvănbảnđếncácđơnvịliênquanvà chuyểnBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảđểlàmthủtụcthuphí và trảkếtquảchotổchức/cá nhân.

  - Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh. 

  Bước6: Lưuhồsơ.

  - Hồsơ cấplạigiấyphépkhaithácthủysảnđượctổnghợplưutạiphòngKhaithácvà Phát triểnnguồnlợithủysảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Qua hệ thống bưu chính;

  - Trực tuyến (nếu có).

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thànhphầnhồsơ gồm: (Hồsơ cấplạiGiấyphép)

  1. ĐơnđềnghịcấplạiGiấyphépkhaithácthủysảntheomẫuquyđịnhtạiPhụlụcIcủaNghịĐịnhsố53/2012/NĐ-CP(trongtrườnghợpGiấyphépbịmấthoặcgiấyphépbịrách, nát, hư hỏng);

  * Sốlượnghồsơ: 01 (bộ)

  5

  Thời hạn giải quyết

  - 05ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  - Giấy phép khai thác thủy sản.

  - Thời hạn Giấy phép: Không quá 12 tháng.

  9

  Lệ phí

  - 20.000 đ/ lần (Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/5007).

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - ĐơnđềnghịcấplạiGiấyphépkhaithácthủysảntheomẫuquyđịnhtạiPhụlụcIcủaNghịĐịnhsố53/2012/NĐ-CP

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 5, Điều 6, Điều 7) có hiệu lực từ ngày 24/5/2005.

  - Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 1) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

  - Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

  - Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT,Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản (mục 2, 4 phần II) có hiệu lực từ ngày 18/5/2006.

   

 

Nghe nhạc