Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thủ tục gia hạn giấy phép đối với các loại tàu thuyền tham gia khai thác thủy sản
  23/11/2016 10:37
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục gia hạn giấy phép đối với các loại tàu thuyền tham gia khai thác thủy sản

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Trách nhiệm của chuyên viên phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

  - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Nghệ An; Chuyên viên trực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cho tổ chức/ cá nhân.

  Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Trách nhiệm của chuyên viên phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

  - Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định.

  - Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung thông tin hoặc giấy tờ liên quan, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo phòng và gửi thông báo đến tổ chức/cá nhân để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết. Mẫu BM.TCHC.00.02.

  Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyên viên thẩm định dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo phòng xem xét.

  - Đối với trường hợp thu hồi giấy phép chuyên viên gửi thông báo kèm theo các văn bản liên quan đến đơn vị, cá nhân bị thu hồi giấy phép hoặc tự nguyện trả lại. Hồ sơ thu hồi chuyển về lưu tại phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

  Bước3.Kiểm tra: Trách nhiệmLãnh đạo phòng Khai thávà Phát triểnnguồnlợithủysản.

  - Căn cứ các quy định hiện hành; Lãnhđạophòngkiểmtrahồsơ cấpgiấyphépkhaithácthủysảnvà ký nháycácvănbảnliênquannếuhồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợpcầnbổsung, chỉnhsửachuyểnchuyênviênhoànthiện.

  Bước4. Phê duyệt: TráchnhiệmLãnhđạochicục

  - Trêncơ sởhồsơ đã đượcphòngKhaithácvà Phát triểnnguồnlợithủysảnthẩmđịnh. LãnhđạoChicụcxemxétvà phê duyệthồsơ giahạngiấyphépkhaithácthủysảnchotổchức/cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợptừchốigiahạngiấyphépkhaithácthủysảnphảitrảlờibằngvănbảnvà nêurõ lý do.

  Bước5. Trảkếtquả, thulệphí: Tráchnhiệmchuyênviênthẩmđịnh/ Bộphậntiếpvà trảkếtquả.

  - ChuyênviênthẩmđịnhtiếpnhậnkếtquảtừLãnhđạochicụcvàosổvà saogửicácvănbảnđếncácđơnvịliênquanvà chuyểnBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảđểlàmthủtụcthuphí và trảkếtquảchotổchức/cá nhân.

  - Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh. 

  Bước6: Lưuhồsơ

  Hồsơ giahạn, thuhồigiấyphépkhaithácthủysảnđượctổnghợplưutạiphòngKhaithácvà bảovệnguồnlợithủysảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Qua hệ thống bưu chính;

  - Trực tuyến (nếu có).

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  a. Hồ sơ cấp gia hạn giấy phép khai thác:

  - Đơn xin gia hạn giấy phép;

  - Giấy chứng nhận an toàn của tàu cá (bản sao);

  b. Hồ sơ thu hồi giấy phép khai thác:

  - Thu hồi trong trường vi phạm các quy định pháp luật cấm;

  - Thu hồi trong trường hợp không còn sử dụng giấy phép

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  5

  Thời hạn giải quyết

  - 02ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục thủy sản Nghệ An

  8

  Kết quả thực hiện

  - Giấy phép khai thác thủy sản.

  - Thời hạn Giấy phép: Không quá 12 tháng.

  9

  Lệ phí

  - 20.000 đ/lần (Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/5007).

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn xin gia hạn giấy phép (theo mẫu Phụ lục 9, Thông tư số  02/2006/TT-BTS  ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT).

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 5, Điều 6, Điều 7) có hiệu lực từ ngày 24/5/2005.

  - Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 1) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

  - Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

  - Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT, Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản (mục 2, 4 phần II) có hiệu lực từ ngày 18/5/2006.

   

 

Nghe nhạc