Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thủ tục Quy trình phê duyệt Phương án bảo vệ, khoanh nuôi rừng, Hồ sơ thiết kế - dự toán trồng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi rừng
  21/11/2016 14:38
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục Quy trình phê duyệt Phương án bảo vệ, khoanh nuôi rừng, Hồ sơ thiết kế - dự toán trồng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi rừng

  2

  Trình tự thực hiện

   

   

   

  ·        Bước 1: Tổ chức cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

   

  ·        Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng giao dịch một cửa

   

  ·        Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa

   

  3

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  Tờ trình của đơn vị; Phương án hoặc Hồ sơ thiết kế - dự toán; Văn bản thẩm định của Chi cục Kiểm lâm.

  Các văn bản liên quan khác (Quyết định cấp kinh phí,…)

  5

  Thời hạn giải quyết

  05 ngày

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  8

  Kết quả thực hiện

  Quyết định phê duyệt

  9

  Lệ phí

  Không

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

   

  11

  Yêu cầu điều kiện thực hiện

  Đã được Chi cục Kiểm lâm thẩm định Phương án hoặc Hồ sơ thiết kế - dự toán

  12

  Cơ sở pháp lý

   

  - Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 25 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội khóa X;

  - Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

  - Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

  - Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

  - Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020;

  - Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020;

  - Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/12/2012 Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

  - Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020;

  - Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ;

  - Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên;

  - Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020;

  - Thông tư số 100/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ;

  - Thông tư số 51/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng quy định tại quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

  - Thông tư 80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng;

  - Thông tư số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHDT ngày 01/02/2013 của liên bộ: Nông nghiệp và PTNT - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

  - Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND.NN ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An;

  - Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An vê việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Nghệ An năm 2015;

  - Quyết định số 5988/QĐ-UBND.NN ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh, phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010 đến 2020;

  - Quyết định số 7319/UBND- NN ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc uỷ quyền thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ và phát triển rừng, dự án lâm sinh, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán, phương án bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên;

  - Hướng dẫn số 411/HD-NN.LN ngày 07/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về việc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán các hạng mục công trình lâm sinh thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng; các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, vốn tài trợ và vốn vay ưu đãi năm 2014;

  - Công văn số 710/SNN.KL ngày 4/04/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn xây dựng phương án quản lý bảo vệ và khoanh nuôi rừng giai đoạn 2016-2020;

  - Quyết định số 95/QĐ-NN.LN ngày 03/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức dự toán trồng, chăm sóc rừng; đơn giá cây giống và các chỉ tiêu kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng năm 2014;

  - Quyết định số 125/QĐ-SNN.KL ngày 01/03/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành đơn giá cây giống trồng, chăm sóc rừng năm 2016;

  - Các văn bản, quy định liênquan khác.

   

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc