Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả hoạt động tháng 8 chương trình NS và VSMT NT
  05/09/2016 10:46
 •  
 • - Cấp nước nông thôn và môi trường nông thôn

   

  + Tiểu dự án 1:cấp nướp sinh hoạt nông thôn: số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chỉ tiêu tăng từ 75% lên 76,3%, mức tăng 1,3%, hoàn thành 65,0% kế hoạch năm.

  +- Tiểu dự án 2:cấp nước sinh hoạt và vệ sinh trường học: số trường học có sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 61 % lên 65% mức tăng 4% hoàn thành 50% kế hoạch năm.

  + Tiểu dự án 3;Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi: số hộ gia đình nông thôn có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh tăng từ 45% lên 46,8% mức tăng 1,8%, hoàn thành 60% kế hoạch năm.

   

  -Vệ sinh nông thôn:

   

  + Tiểu dự án 1:Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình: số hộ nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 54% lên 57% mức tăng 3,0% hoàn thành 60% kế hoạch năm.

  + Tiểu dự án 2:Xây dựng công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế: Số trạm V tế xã cỏ sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 95% lên 95,5% mức tăng 0,5%, hoàn thảnh 50% kế hoạch năm.

   

  - Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hỉện chương trình:

   

  + Các hoạt động truyền thông nâng cap nhậnrthức về nước sạch và VSMT, vậnđộng cộng đồng tham gia xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh đã thực hiện và đạt 70% kế hoạch năm.

   

  Nguồn tin: TT NSH & VSMTNT

 

Nghe nhạc