Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đảng bộ Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII
  06/07/2016 15:51
 • Thực hiện kế hoạch số: 12-KH/ĐU ngày 13/6/2016 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chiều 5/7/2016 Đảng ủy Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết.
 • Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Sở.

   

  Tại Hội nghị đã được nghe Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt 3 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

   

   

  Nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển của Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Trong đó, những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, đều hiện diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

   

  Tại Hội nghị đồng chí: Hoàng văn Nhiên – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phân tích rõ định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hiệu quả quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế,đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ xây dựng con người. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện hiệu quả hơn phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền trong đó xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính. Luôn xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế nhận thức rõ hợp tác phát triển là xu thế thì đồng thời không mơ hồ chỉ thấy hợp tác một chiều, hợp tác phải đi đôi với đấu tranh, cạnh tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia.

   

  Đồng chí Đặng Văn Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNTnêu rõ, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, do vậy đồng chí Đề nghị sau buổi học tập Nghị quyết Đại hội XII, các đồng chí cán bộ đảng viên, quần chúng và người lao động viết bài thu hoạch và nộp về Đảng bộ cơ quan Sở.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

Nghe nhạc