Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả hoạt động tháng 5 chương trình nước sạch và VSMT NT năm 2016
  31/05/2016 08:46
 •  
 • 1. Dự án 1. Cấp nước nông thôn và môi trường nông thôn:

   

  - Tiểu dự án 1:cấp nước sinh hoạt nông thôn: số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chi tiêu tăng từ 75% lên 75,9%, mức tăng 0,9%, hoàn thành 30,0% kế hoạch năm.

   

  - Tiểu dự án 2:cấp nước sinh hoạt và vệ sinh trường học: số truờng học có sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 61 % lên 63,5% mức tăng 2,5% hoàn thành 31,25% kế hoạch năm.

   

  - Tiếu dự án 3:Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi: số hộ gia đình nông thôn có chuông trại gia súc hợp vệ sinh tăng từ 45% lên 46% mức tăng 1,0%, hoàn thành 33,33% kế hoạch năm.

   

  2. Dự án 2: Vệ sinh nông thôn

   

  - Tiểu dự án 1:Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình: số hộ nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 54% lên 55,5% mức tăng 1,5% hoàn thành 30% kế hoạch năm.

   

  - Tiểu dự án 2:Xây dựng công trình cấp nuớc và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế: Số trạm ytế xã có sử dựng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 95% lên 95,3% mức tăng 0,3%, hoàn thành 30% kế hoạch năm.

   

  3. Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình:  

         

  Các họạt động truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch và VSMT, vận động cộng đồng tham gia xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh đã thực hiện và đạt 40% kế hoạch năm.

   

  Nguồn tin: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT

 

Nghe nhạc