Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa vụ hè thu năm 2011 của Trung tâm giống cây trồng Nghệ An.
  21/11/2011 08:42
 • Nhằm tuyển chọn những giống lúa mới có năng suất cao, ổn định, chất lượng gạo ngon, có khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh bất lợi và sâu bệnh để phục vụ cho sản xuất của tỉnh Nghệ An. Vụ hè thu 2011, Trung tâm giống cây trồng Nghệ An tiếp tục khảo nghiệm cơ bản 77 giống lúa trong đó 16 giống lúa lai 2 dòng và 61 giống lúa lai 3 dòng
 •     

      Qua kết quả khảo nghiệm cho thấy một số giống có triển vọng hơn đối chứng Việt lai 20, TH3- 3 bao gồm:

   

       - Bộ lúa lai 2 dòng: Thanh ưu 8, SQ2. Trong đó giống Thanh ưu 8 có thời gian sinh trưởng: 98 ngày, năng suất trung bình đạt 57,6 tạ/ha (vượt đối chứng Việt lai 20: 17,6 %, vượt đối chứng TH3- 3: 10,3 %); SQ2 có thời gian sinh trưởng: 101 ngày, năng suất trung bình  đạt 63,4 ta/ha (vượt đối chứng Việt lai 20: 29,4%, vượt đối chứng TH3-3: 21,5%).

   

       - Bộ lúa lai 3 dòng: Đắc ưu 529, Bio 4311, CJY 527, Minh đạo ưu 9211, Hương ưu 3068, Thịnh ưu 202. Trong đó Đắc ưu 529 có thời gian sinh trưởng: 106 ngày, năng suất trung bình đạt 61 tạ/ha (vượt đối chứng Việt lai 20 và Nhị ưu 838 từ 16,2- 22,0%); Bio 4311 có thời gian sinh trưởng: 106 ngày, năng suất trung bình đạt 59 tạ/ha (vượt đối chứng từ 12,4- 18,0% ); CJY 527 có thời gian sinh trưởng: 107 ngày, năng suất trung bình đạt 64 tạ/ha (vượt đối chứng từ 21,9- 32,0%); Minh đạo ưu 9211 có thời gian sinh trưởng: 101 ngày, năng suất trung bình đạt 67,6 tạ/ha (vượt đối chứng từ 28,7- 35,2%); Hương ưu 3068 có thời gian sinh trưởng: 102 ngày, năng suất trung bình đạt 55,0 tạ/ha (vượt đối chứng 4,7- 10,0%); Thịnh ưu 202 có thời gian sinh trưởng: 105 ngày, năng suất trung bình đạt 70 ta/ha (vượt đối chứng từ 33,3- 40%).

   

  Nguồn: Trung tâm giống cây trồng Nghệ An

 

Nghe nhạc