Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Công tác kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2015
  01/10/2015 16:18
 • Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015 và kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015, ban hành kèm theo công văn số: 2667/SNV-CCHC ngày 31/12/2014. Vào các ngày 28-30/09/2015 Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
 • Đoàn kiểm tra bao gồm bà Cao Thị Hiền – Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn; Trưởng phòng và Công chức phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ; Phòng kiểm soát thủ tục hành chính- Sở Tư pháp.

   

  Về phía bên Sở Nông nghiệp có ông: Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Tiến Lâm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Trưởng các phòng TCCB, Văn Phòng và các chuyên viên liên quan.

   

  Đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra một số nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; công tác tuyên truyền; công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa.

   

  Qua 02 ngày làm việc đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính đã có một số kết luận sau:

   

  - Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, cải cách thủ tục  hành chính, nâng cao chất lượng bộ phận một cửa.

   

  - Việc phân công trách nhiệm Lãnh đạo chỉ đạo Công tác CCHC rõ ràng cụ thể, đồng chí Giám đốc Sở chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác CCHC của Ngành.

   

  - Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai toàn diện các nội dung của công tác CCHC.

   

  - Hàng năm ban hành đầy đủ, kịp thời kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền CCHC, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo CCHC đảm bảo quy định.

   

  - Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kịp thời nhiều cơ chế chính sách, các quy định về quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn , chú trọng triển khai tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL đã đăng ký.

   

  - Quan tâm triển khai và chỉ đạo triển khai việc rà soát, công khai thủ tục hành chính tại Sở và các đơn vị trực thuộc, duy trì bộ phận một cửa để giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

   

  - Triển khai cuộc vận động “cán bộ, công chức viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân tổ chức và doanh nghiệp giai đoạn 2014 - 2015”, cán bộ công chức, viên chức của ngành đã nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia đăng ký, cam kết thực hiện các nội dung của cuộc vận động.

   

  - Hệ thống quy chế nội bộ của cơ quan được ban hành khá đầy đủ.

   

  - Đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng đội ngủ công chức viên chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng hành chính. Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công chức đảm bảo đúng quy trình. Thực hiện nghiêm túc về kỷ luật, kỷ cương.

   

  - Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính theo nghị định số 130 của chính phủ. Cơ quan Sở đã chủ động trong các nguồn thu, chi, tiết kiệm.

   

  - Thực hiện tốt nhiệm vụ hiện đại hóa công sở, ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Trang thông tin điện tử Sở duy trì hoạt động hiệu quả, tin bài cập nhật thường xuyên lên Website liên tục kịp thời có chất lượng. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

   

  Qua đó, Đoàn công tác có một số kiến nghị trong thời gian tới:

   

  - Đảng ủy Sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo các chi bộ trong việc phổ biến quán triệt cho đảng viên về công tác CCHC.

   

  - Rà soát, cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính khi có thay đổi.

   

  - Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đánh giá kết quả hàng năm gắn với công tác thi đua khen thưởng đối với các cán bộ công chức.

   

  - Chấn chỉnh hoạt động bộ phận một cửa nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Công khai đầy đủ , kịp thời đúng quy trình các thủ tục hành chính.

   

  - Rà soát, bổ sung điều chỉnh kịp thời một số quy chế đã ban hành đảm bảo các quy định và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

   

  - Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi nhiệm vụ sử dụng khai thác có hiệu quả các phần mềm dung chung, hộp thư điện tử, rà soát triển khai và áp dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao hơn.

   

  Nguồn tin: Đậu Hoàn  - Văn Phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc