Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Học tập quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối CCQ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI
  30/09/2015 14:09
 • Ngày 30 tháng 9 năm 2015, đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI cho cán bộ chủ chốt của Sở.
 • Tham gia hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết có các đồng chí Lãnh đạo Sở; các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ Sở, Thường trực  Công đoàn Ngành; Trưởng, Phó phòng Sở, Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư, Phó Bí thư, UVBCH các đảng bộ, chi bộ thuộc đảng bộ Sở; cán bộ Văn phòng Đảng ủy Sở.

   

   

  Đ/c Nguyễn Văn Lập - Bí Thư Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở

   

  Trong thời gian 1 buổi,  Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Nhiên- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo một số tình hình cơ bản về kết quả Đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở trong cả nước nói chung; tình hình cơ bản của Đại hội đại biểu đảng bộ Khối  các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và quán triệt những nội dung cơ bản của 2 nghị quyết.

   

  Về Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.  Mục tiêu  Nghị quyết Đại hội đề ra là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của  tổ chức đảng; tập trung lãnh đạo thực hiên tốt nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, ý thức, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra”.

   

   

  Đ/c Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

   

  Nghị quyết đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu đó là:

   

  1. Phấn đấu hàng năm có trên 85% số cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ít nhất 70% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   

  2. Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ít nhất 50% đạt trong sạch vững mạnh; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục giữ vững là đảng bộ vững mạnh.

   

  3. Hàng năm có trên 80% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   

  4. Trong nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 800 đảng viên

   

  5. Đến hết nhiệm kỳ, 100% các bộ công chức có trình độ chuyên môn đại học, có 80% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

   

  6. Hàng năm có trên 90% tổ chức công đoàn, đoàn thanh nên, hội cựu chiến binh cơ sở được xếp loại xuất sắc, không có tổ chức đoàn thể yếu kém.

   

  Nghị quyết đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện thẵng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

   

  Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” đã đề ra mục tiêu là “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị xã hội; đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương”.

   

   

   Nghị quyết nêu rõ, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận  Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện. Bộ Chính trị quy định quản lý thống nhất biên chế của cả hệ thống chính trị. Tinh  giản biên chế đi đôi với cải cách tiền lương và đổi mới tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải hợp lý về trình độ chuyên môn, ngạch, chức danh nghề nghiệp và độ tuổi, giới tính, dân tộc.

   

   

   Cũng tại Hội nghị đồng chí Trịnh Văn Thành- Phó Bí thư Đảng ủy  đã triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trong thời gian tới của đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp theo Quyết định số 44/2015/QĐ.UBND của UBND tỉnh.  

   

  Nguồn tin: Phú Văn Lĩnh - CVP Sở

Tin tức khác

Nghe nhạc