Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả hoạt động tháng 9 chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2015
  29/09/2015 16:12
 •  
 • 1. Dự án 1: Cấp nước nông thôn và môi trường nông thôn:

   

  - Tiểu dự án 1: cấp nước sinh hoạt nông thôn: số dân  nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp lệ theo chỉ tiêu tăng từ 73% lên 74,5%, mức tăng 1,5% hoàn thành 75% kế hoạch năm.

   

  - Tiểu dự án 2: Cấp nước sinh hoạt và vệ sinh trường học: Số trường học có sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 59% lên 60,3% mức tăng 1,3% hoàn thành 63% so với kế hoạch năm.

   

  - Tiểu dự án 3: Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi: Số hộ gia đình nông thôn có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh tăng từ 43% lên 44,4% mức tăng 1,4% , hoàn thành 70% kế hoạch năm.

   

  2. Dự án vệ sinh nông thôn:

   

  - Tiểu dự án 1: xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình: số hộ nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 49% lên 52,5%, mức tăng 3,5% hoàn thành 70% kế hoạch năm.

   

  - Tiểu dự án 2: xây dựng công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế: số trạm y tế xã có sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 94% lên 94,6%, mức tăng 0,6% hoàn thành 60% kế hoạch năm.

   

  3. Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình:

   

  Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch và VSMT, vận động cộng đồng tham gia xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh đã thực hiện đạt 80% kế hoạch năm.

   

  Nguồn tin: Trung tâm NSH và VSMTNT

 

Nghe nhạc