Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả hoạt động tháng 10 chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2014
  13/10/2014 09:26
 •  
 • 1. Dự án 1: Cấp nước nông thôn và môi trường nông thôn:

   

  - Tiểu dự án 1: Cấp nước sinh hoạt nông thôn: số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo chỉ tiêu tăng từ 70% đến 72,5 %, mức tăng 2,5% hoàn thành 83,33% kế hoạch năm.

   

  - Tiểu dự án 2: Cấp nước sinh hoạt và vệ sinh trường học: số trường học có sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 57,5% lên 58,5%, mức tăng 1% hoàn thành 66,7% kế hoạch năm.

   

  - Tiểu dự án 3: Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi: Số hộ gia đình nông thôn có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh tăng từ 36,5% lên 41,8% mức tăng 5,3% hoàn thành 62,4% kế hoạch năm.

   

  2. Dự án 2: Vệ sinh nông thôn:

   

  - Tiểu dự án 1: xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình: Số hộ nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 45,50% lên 48,7% mức tăng 3,2% hoàn thành 91,4% kế hoạch năm.

   

  - Tiểu dự án 2: Xây dựng công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế: Số trạm y tế xã có sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 87,5% lên 89,5% mức tăng 2,0% hoàn thành 69% kế hoạch năm.

   

  3. Dự án 3: Nâng cao năng lực , truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình:

   

  - Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch và VSMT, vận động cộng đồng tham gia xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh đã thực hiện và đạt 100% kế hoạch năm.

   

  - Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ngành và các đoàn thể liên quan đạt 100% kế hoạch năm .

   

  Nguồn: Trung tâm NSH

 

Nghe nhạc