Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả thực hiện kế hoạch Bảo vệ & PTR 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Chi cục Lâm Nghiệp
  21/11/2014 09:14
 • Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch XDCB năm 2014 nguồn vốn các chương trình bổ sung có mục tiêu từ NSTW và Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế phục vụ công tác bảo vệ rừng năm 2014, qua 6 tháng triển khai thực hiện Chi cục Lâm Nghiệp có những kêt quả sau:
 • I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

  1. Công tác tham mưu quản lý Nhà nước

  - Tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Quyết định về định mức dự toán trồng, chăm sóc rừng; đơn giá cây giống và các chỉ tiêu kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng năm 2014 (Quyết định số 95/QĐ-LN.NN ngày 3/3/2014);

  - Tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành hướng dẫn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán các hạng mục lâm sinh thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng, Dự án 147; các chương trình, dự án có sử dụng nguồn vốn NS, vốn tài trợ và vốn vay ưu đãi năm 2014(Hướng dẫn 411/HD-NN.LN ngày 7/3/2014);

  - Tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh Phân bổ nguồn vốn đầu tư tại Quyết định số 166/QĐ-UBND, vốn sự nghiệp kinh tế tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND; Vốn SN 30a tại Văn bản số 406/SNN.LN ngày 7/3/2014;

  - Tham mưu Thay đổi phương thức xây dựng phương án QLBVR và lập hồ sơ giao khoán TKKT và Dự toán BVR do UBND xã, Hộ gia đình, Cộng đồng dân cư thôn bản quản lý tại Văn bản số 680/SNN-LN ngày 04/4/2014;

  - Tham mưu cho Sở NN& PTNT việc Rà soát xây dựng, điều chỉnh, bổ sung phương án QLBVR giai đoạn 2014-2015 hồ sơ giao khoán BVR 2014-2015 tại Công văn 1095/SNN-LN ngày 16/5/2014; để thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nguồn vốn BVR, trước hết là nguồn vốn SNKT tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND.

  - Tham mưu cho Liên Sở: Nông nghiệp,Tài Chính trình UBND tỉnh Phương án sử dụng kinh phí chi trả DVMTR truy thu từ Nhà máy thủy điện Bản Vẽ năm 2011 và đã được UBND phân bổ tại Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 26/5/2014;

  - Tham mưu việc Truy thu tiền tái tạo rừng đối với các dự án đầu tư phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Văn bản số 967/SNN-LN ngày 6/5/2014);

  - Tham mưu hướng dẫn các đơn vị, dự án về việc quản lý khai thác gỗ rừng trồng tại Công văn số 700/NN-LN ngày 8/4/2014;

  - Tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng Lâm nghiệp tại Công văn số 792/NN-LN ngày 10/4/20104;

  - Tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014  bao gồm nguồn vốn  đầu tư phát triển và nguồn vốn SN30a (Văn bản số 1039/NN.LN ngày 13/5/2014);

  - Tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT góp ý vào dự thảo báo cáo Quy hoạch hệ thống rừng Đặc Dụng cả nước đến 2020 tại Công văn số 1797/SNN.LN ngày 6/6/2014;

  - Tham mưu, góp ý văn bản cho một số Sở ban ngành liên quan;

   

  2. Thực hiện công tác Thanh tra, Kiểm tra

  a) Công tác ThanhTra 6 tháng đầu năm

   Trong 6 tháng đầu năm 2014, Chi cục đã triển khai công tác Thanh tra chuyên ngành:

   1/ Thanh tra việc thực hiện quy trình khai thác nhựa cây Thông 2 lá năm 2011 - 2012 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc và đoàn đã có Kết luận thanh tra số 124/KL-CCLN-TTr ngày 17/4/2014 đồng thời, theo đó Ban QLRPH Nghi Lộc đã có giải trình, báo cáo khắc phục những tồn tại mà Kết luận Thanh tra đã nêu.

  2/ Phối hợp với Thanh tra Sở tiến hành thanh tratại Công ty TNHH1TVLN Tương Dương về việc thực hiện quy trình khai thác chính gỗ rừng tự nhiên ban hành kèm theo Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT. Theo nhiệm vụ giao tại Quyết định số 1846/QĐ-SNN-TTr ngày 25/12/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2014. Hiện tại Đoàn đang tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

  b) Công tác Kiểm tra

  - Kiểm tra chất lượng cây giống trước khi đem trồng rừng, chăm sóc rừng và kiểm tra tiến độ, tình hình tạo giống phục vụ trồng rừng vụ Xuân, hè Thu năm 2014 của các đơn vị, dự án (chi tiết được báo cáo ở mục sản xuất giống):

  - Kiểm tra hiện trường thiết kế, hiện trường trồng rừng năm 2014 các đơn vị, dự án BVPTR, Dự án 147, WB3, Jiaca2. kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị, dự án thiết kế hiện trường trồng rừng đúng quy hoạch, đúng đối tượng, trạng thái đảm bảo tiêu chí trồng rừng.

  - Kiểm tra hiện trường Khai thác nhựa Thông, rừng Trồng, Lâm sản Phụ, Lâm sản ngoài gỗ.

  - Chủ trì nghiệm thu BVR cấp quản lý Lưu vực thủy điện Bản vẽ năm 2013 phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (đã có báo cáo của đoàn nghiệm thu);

  - Kiểm tra kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn các huyện (được báo cáo ở mục Công tác Quy hoạch);

  - Kiểm tra  công tác rà soát lưu vực, diện tích rừng nằm trong lưu vực phục vụ chi trả DVMTR;

  - Kiểm tra, nắm tình hình về công tác giao, khoán bảo vệ rừng, PCCCR, phòng trừ sâu bệnh hại;

   

  3. Xây dựng Đề án, Phương án

  Năm 2014, UBND tỉnh chỉ đạo  Sở Nông nghiệp giao cho Chi cục Lâm nghiệp và các đơn vị  liên quan thực hiện xây dựng 3 Đề án và 1 Phương án để thực hiện  nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp như sau:

  - Đề án phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong Lâm nghiệp giai đoạn 2014-2020 theo Kế hoạch số 1391/KH-BNN-TCLN ngày 29/4/2014.

  Hiện tại chi cục đang xây dựng đề cương Đề án.

  - Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/4/2014:

   Chi cục đã phối hợp với Đoàn điều tra  hoàn thiện đề cương và đang trình Sở NN&PTNT phê duyệt.

  - Đề án Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch theo Quyết định số 1003/QĐ-BNN-CB ngày 13/5/2014 của Bộ NN&PTNT.

  Cho đến hiện tại Chi cục đang xây dựng đề cương trình Sở NN& PTNT phê duyệt thực hiện.

  - Phương án trồng rừng Thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/4/2014 của Bộ NN & PTNT.

  Hiện tại chi cục đang rà soát số liệu các công trình đã chuyển đổi MĐSDR để xây dựng phương án.

           

  4. Công tác Quy hoạch

  4.1. Công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

  Công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An đã hoàn thiên và được UBND tỉnh thống nhất tại cuộc họp ngày 9/6/2014. Hiện tại đang hoàn thiện trình hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp tới.

  4.2. Công tác rà soát ranh giới lưu vực, diện tích lưu vực, diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

  Đã thẩm định xong hiện trường, hồ sơ của 6 Lưu vực Nậm Mô, Bản Cánh, Hủa Na, Khe Bố (đợt 1). Bản Cốc, Sao Va báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt.

  Riêng Lưu vực Khe Bố đơn vị tư vấn (Đoàn ĐTQH rừng) đang hoàn thiện hồ sơ kết quả rà soát bổ sung các thủy điện bậc thang trình Sở thẩm định, phê duyệt.

  4.3. Quy hoạch vùng nguyên liệu, dược liệu của Công ty TH.

  a- Điều chỉnh Quy hoạch vùng nguyên liệu cho Dự án chế biến gỗ - Công ty LN tháng năm.

  Điều chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu cho dự án chế biến gỗ của công ty LN tháng 5 đã hoàn thiện, Chi cục Lâm nghiệp đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tại Tờ trình số 1102/TTr-SNN.LN ngày 19/5/2014.

  b- Điều chỉnh Quy hoạch vùng nguyên liệu cho Dự án bảo tồn và phát triển dược liệu chất lượng cao gắn với phát triển rừng bền vững tại Nghệ An.

  Điều chỉnh Quy hoạch vùng nguyên liệu cho dự án đã hoàn thiện, Chi cục Lâm nghiệp đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tại Tờ trình số 1101/TTr-SNN.LN ngày 19/5/2014 và đang chờ kết quả xử lý.

  4.4.  Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Lâm nghiệp sang mục đích khác

  Trong 6 tháng đầu năm 2014, chi cục Lâm nghiệp đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất Lâm nghiệp sang mục đích khác với tổng diện tích đất Lâm nghiệp chuyển đổi là: 22,161 ha tại các huyện:

  -         Kỳ Sơn: 9,3281 ha

  -         Quỳnh Lưu: 8,7 ha

  -         Nghi Lộc: 4,1328 ha.

  Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác ngoài Lâm nghiệp của các huyện được chi cục thực hiện đúng quy trình, thủ tục chuyển đổi.

   

  5. Kết quả thực hiện kế hoạch Bảo vệ và PTR

  5.1. Bảo vệ rừng.

  6 tháng đầu năm 2014, các đơn vị, chủ rừng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân, hộ gia đình bảo vệ tốt 888.696 ha rừng hiện có đạt 100% KH (Theo Quyết định số 6037/QĐ-UBND). Cụ thể như sau:

  - Diện tích bảo vệ rừng theo kế hoạch có vốn hỗ trợ khoảng: 486.943,56 ha/888.696 ha, đạt 54,8% KH gồm:

  + Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND: 94.457,28 ha, đạt 19,4% KH (Rừng Đặc dụng: 26.716 ha; rừng phòng hộ: 67.741,28 ha).

  + Nguồn sự nghiệp 30a khoảng: 126.500,75 ha/486.943,56 ha, đạt 25%KH.(Rừng Đặc dụng: 66.053,4 ha; rừng phòng hộ: 60.447,35 ha). Sở Nông Lao động & TBXH đang trình UBND tỉnh chấp nhận cho UBND các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương Quế Phong để phân bổ cho các chủ rừng.

  +  Nguồn vốn Ngân sách tỉnh (Quyết định số 59/QĐ.UBND) khoảng: 18.406,1 ha rừng Phòng hộ, đạt 3,8% KH dự kiến có vốn :

  + Từ nguồn vốn chi trả DVMTR 2014 khoảng:247.579,43 ha, đạt 50,8% KH dự kiến có vốn hỗ trợ .

  - Diện tích bảo vệ rừng không có vốn hỗ trợ: 412.961,52ha/888.696 ha, đạt  46,5 % KH.

  5.2. Khoanh nuôi rừng

  Năm 2014, Diện tích khoanh nuôi rừng không được hỗ trợ từ nguồn NSNN song UBND các huyện đã chỉ đạo các chủ rừng, tổ chức cá nhân thực hiện khoanh nuôi tốt 82.300ha/82.300 ha, đạt 100%KH được giao tại Quyết định số 6037/QĐ-UBND.

  5.3. Chăm sóc rừng

  Các chủ rừng đã thực hiện công tác phát dọn chăm sóc 21.330,5ha/21.500 ha, đạt 99,2% KH (tại Quyết định số 6037/QĐ-UBND ).

  5.4. Trồng rừng tập trung

  *Kết quả Trồng rừng:

  Tổng diện tích rừng trồng tập trung toàn tỉnh tính đến ngày 10/6/2014 là  6.593,5 ha/15.000 ha, đạt 44% KH cả năm giao tại QĐ 6037/QĐ-UBND.

  Trong đó:

  + Trồng rừng Phòng hộ: 365 ha/1.340 ha (365ha/540 ha dự án BVPTR và 0ha/800 ha dự án jica2), đạt 27% KH.

  + Trồng rừng Đặc dụng: 6 ha/50 ha, đạt 12% KH.

  + Trồng rừng sản xuất: 6.222,5 ha/13.610 ha, đạt 46% KH .

  Cụ thể như sau:

  a)    Vốn đầu tư tại Quyết định số 166/QĐ-UBND:1.859,1 ha/2.640 ha, đạt 70,4% bao gồm:

  +Rừng Phòng hộ: 365ha/540ha, đạt 67,6%KH.

  +Rừng Đặc dụng :6 ha/50 ha , đạt 12% KH.

  + Rừng Sản xuất: 1.488,1 ha/2.050 ha, đạt 72,3% KH

  b)    Dự án ODA:

  + Dự án WB3 trồng rừng sản xuất: 956,2 ha/1.800 ha, đạt 53,1% KH.

  + Dự án Jica2 trồng rừng Phòng hộ: 0 ha/800 ha KH.

  c) Hộ Dân và Doanh nghiệp: 3.778,2 ha/9.360 ha, đạt 40 %KH.

  5.5. Trồng cây Phân tán

  Đã thực hiện trồng được 4,3 triệu cây/5 triệu cây, đạt 86% KH giao tại Quyết định số 6037/QĐ-UBND.

   Số lượng cây Phân tán còn lại các địa phương dự kiến sẽ tiến hành trồng trong các dịp khai giảng các trường học, …

   

  5.6. Công tác Giống Lâm nghiệp

  a- Sản xuất giống

   Kết quả tạo giống 6 tháng đầu năm: 21.859.218cây giống các loại. Trong đó đơn vị tự sản xuất 19.351.213cây (bao gồm cây đủ tiêu chuẩn trồng rừng: 18.047.913 cây, chưa đủ tiêu chuẩn trồng rừng: 1.303.300cây), số cây giống mua ngoài phục vụ trồng, chăm sóc rừng, trồng cây phân tán 2.508.005cây. Tổng số cây giống đã sản xuất đến tháng 6 so với kế hoạch năm đạt 63,27%. Đã cung cấp đủ cho kế hoạch trồng rừng, chăm sóc rừng cụ Xuân, Hè thu. Hiện tại các đơn vị đang tạo giống đảm bảo cho trồng rừng vụ Thu hoàn thành kế hoạch trồng 15.000 ha rừng tập trung. Cây giống trước khi đem trồng được kiểm tra, nghiệm thu về số lượng cũng như tiêu chuẩn cây con.

   b- Về dự án giống.

  Đến nay Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 415/QĐ-SNN-KHKT ngày 13 tháng 5 năm 2014. Các đơn vị đang tiến hành triển khai đảm bảo tiến độ.

  5.7. Khai thác sử dụng rừng

   - Kết quả thực hiện

  + Khai thác tận thu gỗ rừng TN: 9.230,8 m3              

  + Khai thác tận dụng: 389,2 m3

  + Khai thác gỗ rừng trồng: 213.286,8 m3/ 450.000 m3, đạt 47,4% KH giao tại Quyết định số 6037/QĐ-UBND:

  +  Khai thác Nứa, Lùng đang thực hiện: 4.015,9 tấn

  + Khai thác nhựa Thông: 625 tấn/2.500 tấn, đạt 25 % KH tại Quyết định số 6037/QĐ-UBND

  5.8. Dự án Đường Lâm nghiệp

  Năm 2014, dự án đường Lâm nghiệp chưa được UBND tỉnh cấp vốn.

  Dự án đã thực hiện khối lượng:  Xây dựng tuyến đường 17,9 km thuộc địa phận các đơn vị; Khu BTTN Pù Huống; các BQLRPH: Quỳ Châu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp và Tổng đội TNXP3. Tính đến 31/3/2014 theo BB nghiệm thu ngày 31/3/2014: Hiện tại đang chờ phân bổ vốn để thực hiện.

  5.9. Công tác PCCCRvà Phòng trừ Sâu bệnh hại rừng

  a) PCCCR

  Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm trong 6 tháng vừa qua, công tác PCCCR tại các đơn vị, dự án đặc biệt chú trọng , song do thời tiết quá nắng nóng, thảm thực bì khô, kết hợp với gió Phơn Tây Nam thổi mạnh, nên đã xảy ra nhiều vụ cháy bùng phát với tốc độ nhanh và chia cắt thành nhiều đám cháy trên các khu rừng thuộc các huyện: Hưng nguyên, Tương Dương, Con Cuông, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Yên Thành, Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc. Tổng diện tích bị cháy 137,35 ha, trong đó có rừng là 107,25 ha rừng Thông, Keo và Bạch Đàn, không có rừng là 30,6 ha.

  b) Công tác PTSBH

  Theo báo cáo của Chi cục BVTV trong 6 tháng đầu năm 2014 công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng luôn được chú trọng quan tâm, Song do thời tiết diễn biến phức tạp nên các loài sâu, bệnh phát sinh, phát triển mạnh:

  Đối với Sâu hại rừng: Chủ yếu gây hại mạnh nhất là sâu róm Thông. Tổng diện tích bị sâu róm Thông hại theo thống kế 6 tháng đầu năm 390 ha ở mức độ nhẹ tại xã Diễn Lợi, Diễn Thắng, Ban QLRPH Yên Thành. Chi cục BVTV đã thực hiện đồng bộ các biện pháp Sinh học, Vật Lý, Hóa học … để phòng và trừ đạt kết quả tốt, không để gây hại.  

  Đối với bệnh hại:  Tại một số diện tích rừng Keo ở một số huyện trung du và miền núi xuất hiện bệnh chết héo,và bệnh đốm lá; Rừng Lim Xanh xuất hiện sâu đo … Hiện tại Chi cục BVRV tham mưu Sở lập phương án số 726/PA-SNN ngày 10/4/2014 triển khai thực hiện.

   

  Nguồn tin: Chi cục Lâm Nghiệp

 

Nghe nhạc