Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2011
  05/10/2011 14:14
 • Ngày 04 tháng 10 năm 2011 UBND Tỉnh ban hành Chỉ thị số 25/2011/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2011
 •      

       Ngày 21 tháng 5 năm 2001, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 02 NQ/TU về thuỷ lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiên cố hoá kênh mương. Trong đó nêu rõ "Từ nay, lấy ngày 16/10 làm ngày phát động cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia làm thuỷ lợi, nhất là thuỷ lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thuỷ sản, mở đầu cho phong trào làm thuỷ lợi hàng năm".

   

   

   

   

   

        Qua 10 đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10, từ năm 2001 đến 2010 đã đem lại những kết quả to lớn và thiết thực như: Tu sửa các công trình, nạo vét và kiên cố hoá kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa, tiêu úng cho cây vụ Đông, chuẩn bị cơ sở vật chất thủy lợi phục vụ sản xuất Đông Xuân, khắc phục kịp thời hậu quả lụt bão v.v...  Thông qua các đợt phát động đã khơi dậy ý thức tự lực, tự cường trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân về công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

   

         Năm 2011, mưa lũ lớn xảy ra sớm, gây thiệt hại về người làm ngập úng mùa màng, hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Để kịp thời khắc phục những thiệt hại do mưa lũ trong cơn bão số 2, số 3 và đợt mưa lũ lớn vừa qua (từ 8/9 – 14/9/2011) gây ra và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. UBND tỉnh tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi từ 16/10/2011 – 30/11/2011. UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, phối hợp với các đoàn thể cấp Tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

   

        1. Chủ tịch UBND các đơn vị cấp huyện tổ chức thực hiện tốt đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi tại địa phương mình với các nội dung chủ yếu như sau:

   

         a) Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới, tiêu đối với cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, kiên cố hoá kênh mương từ đó nâng cao ý thức chủ động, phát huy nội lực, chống tư tưởng ỷ lại, trông chờ.

   

        b) Rà soát lại kế hoạch phòng chống lụt bão nhất là đối với hồ chứa nước, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xẩy ra.

   

        c) Tổ chức tu sửa công trình, hồ đập, làm thủy lợi nội đồng, tu bổ nạo vét hệ thống kênh mương tưới, tiêu nhất là các trục tiêu cho cây màu và dân sinh, đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp giao thông đồng ruộng và chuyển đổi ruộng đất.

   

        d) Đào đắp các hồ chứa, bể chứa nhỏ, giếng nước, phát triển mạng lưới bơm nhỏ, khai thác tối đa lợi thế hệ thống các hồ đập trong tỉnh để nhân rộng các mô hình tưới nước cho các loại cây cam, chè, cà phê.

   

       e) Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương ở tất cả các địa phương theo kế hoạch.

   

       g) Căn cứ các nội dung trên và đặc điểm, điều kiện của địa phương để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian phát động, các địa phương được huy động lao động công ích và động viên sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Chú ý đến hiệu quả thiết thực và tổ chức tiết kiệm; tránh bệnh hình thức, gây lãng phí, tốn kém.

   

       h) Cuối đợt phát động, có tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

   

      2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT có chương trình, kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 02 NQ/TU, kịp thời đưa tin về tiến độ, kết quả đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi năm 2011 và những điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

   

      3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh vận động các đoàn viên, hội viên của mình tham gia đợt phát động làm thuỷ lợi một cách thiết thực nhất.

   

     4. Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt phát động và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Kết thúc đợt phát động phải tổ chức đánh giá, phân loại, đề nghị khen thưởng những địa phương, đơn vị thực hiện tốt, phê bình nhắc nhở những địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt trong đợt phát động.

   

     5. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả đợt phát động.

   

     Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã  và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này./.

   

                                                                Nguồn: Chi cục Thủy lợi

   

                                                                                                             

   

 

Nghe nhạc