Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An
  27/09/2011 10:56
 •  
 • UỶ BAN NHÂN DÂN

  TỈNH NGHỆ AN

  Số:/QĐ-UBND

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Vinh, ngàytháng 8 năm 2009

   

   

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

  của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

   

   

   


  Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực nhà nước giai đoạn 2007-2010;

  Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực nhà nước giai đoạn 2007-2010;

  Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban,ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Nghệ An.

  1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

  2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

  Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dântỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

  Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bốtrong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT,Thủ trưởng các đơn vị; Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  -TCTCT của TTg (b/c);

  - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

  - Lưu: VPUB, TCT.

   

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

  Phan Đình Trạc

  Tải file để xem chi tiết.

Tin tức khác

 

Nghe nhạc