Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Khuyến Nông Nghệ An 20 năm và những kết quả nỗi bật
  13/09/2013 14:49
 • Ngày 2 / 3 / 1993, Chính phủ ban hành Nghị định số 13.CP quy định về công tác Khuyến nông; Cơ quan khuyến nông Trung ương đựơc thành lập.
 •  

    Ngày 11.9.1993, UBND tỉnh Nghệ an ban hành Quyết định số 1862/ QĐ.UB  thành lập Trung tâm Khuyến nông Nghệ An. Cơ quan Khuyến nông tỉnh Nghệ an được thành lập và đến nay tròn 20 tuổi.

   

   Nhìn lại 20 năm hoạt động, không thể không còn những tồn tại, thiếu sót nhưng nhìn chung Khuyến nông Nghệ an đã có được những thành tích đáng ghi nhận. Trong phạm vi buổi lễ kỷ niệm này, tôi xin được báo cáo một số kết quả nổi bật mà khuyến nông Nghệ an đã đạt được trong 20 năm qua. Đó là:

   

  1. Hệ thống tổ chức mạng lưới khuyến nông Nghệ an không ngừng được củng cố và phát triển, sớm trở thành tỉnh có hệ thống tổ chức mạng lưới hoàn chỉnh nhất cả nước.

   

    Ngày 11.9.1993, UBND tỉnh Nghệ an ban hành Quyết định số 1862/ QĐ.UB  thành lập Trung tâm khuyến nông Nghệ An. Khuyến nông Nghệ an ra đời trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm KHKT Nông nghiệp và đổi tên thành Trung tâm KHKT và Khuyến nông.

   

  Ngày 20.7.1995 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2203/QĐ.UB về việc thành lập Trạm Khuyến nông cấp huyện (bao gồm Khuyến nông, Khuyến lâm và Khuyến ngư­­...) trực thuộc UBND huyện.

   

  Ngày 15.10.1998, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3771 QĐ.UB về việc sáp nhập 2 Trung tâm: KHKT và Khuyến nông với Trung tâm KHKT và Khuyến lâm và đổi tênthành Trung tâm KHKT và Khuyến nông- khuyến lâm.

   

  Ngày 9/4/2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 994 QĐ-UB về việc tách Trung tâm KHKT và Khuyến nông- khuyến lâm thành 2 đơn vị đó là Trung tâm KHKT Nông nghiệp và Trung tâm  Khuyến nông - Khuyến lâm

   

  Ngày 21/1/2009, UBND tỉnh Nghệ an có Quyết định 303/QĐ - UBND  về việc tổ chức lại, qui định chức năng nhiệm vụ  và cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư gồm: Hợp nhất Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm với Trung tâm Khuyến ngư và chuyển 20 Trạm khuyến nông trước đây trực thuộc UBND các huyện, thành thị về trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư.

   

  Ngày 30/12/2011, UBND tỉnh ban hành  Quyết định số 5918/QĐ-UBND   về việc "Đổi tên và qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức  và biên chế của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ an".

   

  Có thể nói  khuyến nông Nghệ an đã trải qua nhiều lần đổi mới, chia tách, sát nhập, có lúc đến gay gắt như việc thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ... và chính từ các quá trình đó, từ mạng lưới khuyến nông cấp tỉnh ngày đầu được thành lập, đến nay Nghệ an đã có một tổ chức hệ thống mạng lưới Khuyến nông  có đầy đủ 3 cấp gồm:  Khuyến nông cấp tỉnh; Khuyến nông cấp huyện và Khuyến nông cấp xã. Trong đó khuyến nông Nhà nước (Khuyến nông cấp tỉnh và khuyến nông cấp huyện) là 220 người (170 người là cán bộ trong biên chế và 50 người là cán bộ thuộc diện thu hút và tự trang trải).

   

   - Khuyến nông cấp cơ sở (khuyến nông cấp xã và khuyến nông thôn, bản) có 5.912 người. Trong đó: Khuyến nông xã là 469 người và Khuyến nông viên thôn bản là 5.443 người.

   

    Qua 20 năm hình thành và xây dựng, hệ thống tổ chức mạng lưới khuyến nông Nghệ an không ngừng được  phát triển và củng cố, sớm trở thành tỉnh có hệ thống tổ chức mạng lưới hoàn chỉnh nhất cả nước.

   

   2. Các nội dung chương trình, các hình thức và phương pháp khuyến nông ngày càng phong phú, đa dạng và có hiệu quả; chuyển giao nhanh các chủ trương chính sách, các tiến bộ kỹ thuât, quản lý, thông tin-thị trường...của Đảng và Chính phủ tới các hộ sản xuất trong nông nghiệp; chăm lo công tác  bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ và kỹ thuật cho bà con nông dân- đáp ứng nhu cầu càng tốt hơn về công tác khuyến nông phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

   

  20 năm qua, thông qua kế hoạch khuyến nông thường xuyên, với các tiến bộ kỹ thuật mới, bằng các giống cây tốt, giống con tốt, cơ cấu đúng và biện pháp kỹ thuật, canh tác hợp lý...Khuyến nông Nghệ an.

   

   - Xây dựng hàng trăm dạng mô hình trình diễn khuyến nông để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân  trên quy mô 4.935 ha đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản; 123 nghìn con gia súc, gia cầm các loại ....với 33.192 hộ tham gia. 

   

  - Đã tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông với 1.264 lượt cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện; 5.710 lượt cán bộ khuyến nông xã; 39.654 lượt khuyến nông viên thôn bản và 1.173.089 lượt nông dân tham gia.

   

    - Đã xây dựng và phát sóng 634 trang truyền hình và chuyên mục khuyến nông trên  đài Truyền hình tỉnh, 240 trang khuyến nông trên báo Nghệ An. In ấn 97.200 tập san Thông tin Khuyến nông, 63 vạn tờ gấp kỹ thuật , tổ chức nhiều cuộc Hội thi, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm cho cán bộ khuyến nông và bà con nông dân...

   

   Đầu tư của Ngân sách cho khuyến nông 20 năm qua tuy không nhiều nhưng thông qua kết quả hoạt động, khuyến nông đã có những tác động nổi bật đáng ghi nhận trong những thành tựu  mà ngành nông nghiệp và PTNT Nghệ an đã đạt được. Đó là:

   

  - Góp phần tăng nhanh năng suất và suất sản lư­ợng l­ương thực:

   

    Thông qua cac mô hình trình diễn khuyến nông đã chuyển giao, nhân rộng và phát triển mạnh sản xuất lương thực bằng các giống lúa có năng suất cao, nhất là giống lúa lai đã tạo cho Nghệ an một bước nhảy vọt về năng suất, sản lương...Diện tích lúa lai tăng nhanh từ 1.508 ha năm 1993 lên 80.000 ha năm 2012 góp phần tăng năng suất lúa của toàn tỉnh từ 24,68 tạ/ha năm 1993 tăng lên 52,17 tạ/ha năm 2012 (tăng 2,1 lần). Diện tích ngô: Năm 2012 đạt 55.789 ha tăng gấp 2,29 lần so với năm 1993. Năng suất ngô năm 2012 đạt 35,88 tạ/ha tăng gần 2 lần so với năm 2000. Sản lượng lương thực cả tỉnh từ 480.000 tấn năm 1993 lên 1.171.000 tấn năm 2012 (tăng gấp 2,44 lần)... 

   

  - Góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao với các dạng mô hình: Trồng và thâm canh lúa lai ở các huyện miền núi; Trồng và thâm canh ngô Đông trên đất 2 lúa;  Chuyển đổi cơ cấu cấu cây trồng bằng việc thay thế những cây trồng có thu nhập và hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng khác có thu nhập và hiệu quả kinh tế cao; Phát triển chăn nuôi trâu bò tập trung, hàng hóa  gắn với trồng cỏ chế biến dự trữ thức ăn;  phát triển nuôi trồng thuỷ sản;  Xây dựng các mô hình cánh đồng có thu nhập cao, cánh đồng mẫu lớn góp phần đưa giá trị sản phẩm thu được /1 ha đất trồng trọt/ năm của tỉnh đạt 55 triệu đồng năm 2011 và 62, 9 triệu đồng năm 2012.

   

  - Góp phần hình thành các vùng sản xuất cây công nghiệp cung cấp  nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Diện tích mía đã đạt mức29.500ha đủ nguyến liệu cho 3 nhà máy chế biến có tổng công suất 13.000tấn/ ngày; Diện tích chè công nghiệp đạt 7.000 ha chè với 60.000tấn chè búp tươi để sản xuất khoảng 6000 tấn chè xuất khẩu; gần 70.000ha rừng cung cấp nguyên liệu cho chế biến..  Diện tích lạc năm 2012 so với năm 1993 tăng không đáng kể  nh­ưng nhờ chuyển giao nhanh các giống tiến bộ kỹ thuật kết hợp các biện pháp thâm canh tiên tiến đã tạo b­ước nhảy vọt về năng suất từ 10,6 tạ/ha năm 1993  và năm 2012 đạt gần 20 tạ/ha (năm 2008 đạt 22,41ha).  

   

  - Góp phần tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện tốt Luật bảo vệ phát triển rừng, chuyển giao tiến bộ KHKT mới, xây dựng các mô hình kinh doanh phát triển rừng theo hướng bền vững, lấy ngắn nuôi dài, sử dụng các giống mới vào trồng rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao, cải tạo rừng nghèo kiệt thành rừng kinh tế, rút ngắn chu kỳ kinh doanh, công tác trồng rừng phát triển mạnh từ 61.000ha năm 2002 lên 113.000 ha năm 2008 góp phần  tăng nhanh độ che phủ rừng từ 43% năm 2002 lên 50,33% năm 2008.

   

  - Cùng với việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ để nâng cao năng lực và hiệu quả đánh bắt, khai thác nguồn lợi hải sản; nhiều đối tượng nuôi trồng thuỷ sản được đưa vào như:tôm, cua, cá vược, cá bống bớp, baba, lươn, cá diêu hồng, cá rô, lóc... và đa dạng hình thức nuôi: ngoài khơi, vùng mặn lợ, trong bể xi măng, bể lót bạt, trên đồng... với nhiều mô hình nuôi trồng thuỷ sản được chuyển giao cho nông dân góp phần tăng năng suất, tăng sản lượng thuỷ sản từ nuôi trồng. Năm 2010 chỉ đạt mức sản lượng 37.950 tấn thì năm 2012 lên  46.120 tấn, tăng trên 12 %.

   

  3. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo sự phân công điều hành  của UBND tỉnh, của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, của các ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện trong chỉ đạo sản xuất phát triển nông nghiệp và nông thôn.

   

  - Là đơn vị sự nghiệp hoạt động trên địa bàn. Trung tâm Khuyến nông, các Trạm khuyến nông và mạng lưới khuyến nông cơ sở luôn là đơn vị tham mưu tác chiến có hiệu quả giúp sở Nông nhiệp và PTNT, UBND các huyện và cơ sở trong chỉ đạo hướng dẫn sản xuất, phòng trừ dịch bệnh, phòng chống thiên tai và các tác động của Biến đổi khí hậu...

   

     - Đồng thời là đơn vị sớm nhận thấy vai trò của mình trong nhiệm vụ dạy nghềnông nghiệp cho lao đông nông thôn theo QuyÕt ®Þnh 1956 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ,trở thành Trung tâm khuyến nông đầu tiên trong hệ thống khuyến nông cả nước được công nhận là cơ sở dạy nghề, được cấp phép dạy nghề cho lao động nông thôn  và đã  tham gia tích cựcvµo công tácdạy nghềnông nghịêpcho lao động nông thôn. 

   

  Chỉ trong 2 năm 2011, 2012. Trung tâm Khuyến nông Nghệ An đã tổ chức được104 lớp, với 10 nghề  cho 3.154 học viên là lao động nông thônở 19 đơn vịhuyện - thành - thị tham gia. Số học viên đ­ược cấp giấy chứng nhận nghề nông nghiệp là 2.879 đạt 91,28%, trong đó cókhoảng 85-90% học viên áp dụng đư­ợc ngay kiến thức lý thuyết và thực hành vào thực tế sản xuất; khoảng 70-80% học viên sau học nghề đã áp dụng ngay chính nghề đ­ược học và cho hiệu quả kinh tế.

   

  - Cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Khuyến nông Nghệ An đã vàđang tích cực cùng với các cấp, các ngành, các địa phương tham gia các hoạt động nhằm góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng các xã nông thôn mới (nhất là chỉ tiêu số 10) bằng nhiều hình thức như xây dựng mô hình trình diễn, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật mới xuống các địa phương nhằm nhân rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất các loại cây trồng vật nuôi chủ lực, tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và nhân dân, dạy nghề cho các xã điểm Nông thôn mới.

   

  4. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế để phát triển, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông. Đó là:

   

  Cùng với sử dụng tốt và có hiệu quả các nguồn tài chính trong nước do Ngân sách cấp, Khuyến nông Nghệ an được sự giúp đỡ của các ban ngành, bộ từ Trung ương đến địa phương đã tích cức tiếp cận và khai thác tranh thủ các nguồn vốn khác từ các chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế để hỗ trợ nông dân, xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông.

   

  Có thể nói,hoạt động công tác Khuyến nông 20 năm qua đã đạt được những thành tích đáng kể và đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Nghệ an 

   

  Ghi nhận những thành tích, kết quả đó. Năm 2009 Trung tâm Khuyến nông Nghệ An  và Giám đốc đã được Chính phủ tặng Huân ch­ương lao động Hạng 3.

   

  - Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen cho tập thể và cá nhân.

   

  - Chi bộ Trung tâm Khuyến nông 10 năm liên tục (2003-2012) được Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Vinhcông nhận "Cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ", Bí thư Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen; Công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn Thanh niên xếp loại xuất sắc.  

   

  Trong không khí của ngày hôm nay, ngày của những người làm công tác khuyến nông tưng bừng kỷ niệm 20 năm thành lập - cùng với những thành tựu và những kết quả đạt được. Khuyến nông Nghệ an được UBND tỉnh tăng cờ thi đua xuất sắc năm 2012, đó tiếp tục là nguồn lực động viên to lớn đối với chúng tôi những người làm công tac Khuyến nông.    

   

  Thành tích của Khuyến nông 20 năm qua là đáng ghi nhận. Tuy nhiên so với yêu cầu của hội nhập, đòi hỏi của sản xuất và nguyện vọng của bà con nông dân thì hoạt động công tác khuyến nông cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa, sớm hoàn thiện và  khắc phục các hạn chế sau đây:

   

  - Hệ thống tổ chức mạng lưới khuyến nông Nghệ an, nhất là khuyến nông Nhà nước, do tồn tại của lịch sử nên đội ngũ cán bộ vẫn còn hạn chế về năng lực chuyên môn, thiếu cán bộ giỏi. Cán bộ khuyến nông cơ sở với vai trò là cầu nối trực tiếp trong việc chuyển giao các chính sách, chủ trương kỹ thuật, biện pháp quản lý của nhà nước tới nông dân  tuy có số lượng nhiều nhưng không ổn định, chính sách của nhà nước đối với họ không khích lệ được lòng say mê, yêu nghề và tinh thần trách nhiệm nên hiệu quả công tác chưa cao.  

   

  - Hoạt động khuyến nông đã làm được nhiều nhưngcòn đơn điệu ch­ưa đáp ứng được các nhu cầu của các đối t­ượng nông dân khác nhau. Nội dung khuyến nông giữa xây dựng mô hình với khuyến nông thông qua công tác tham quan, hội thảo tuyên truyền để nhân rộng mô hình chưa cân đối,thích hợp. Trong xây dựng mô hình mới chú trọng đến khuyến nông sản xuất,trong khuyến nông sản xuất mới chủ yếu cho xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi...các lĩnh vực khuyến nông  về  quản lý, phát triển ngành nghề, , chế biến tiêu thụ sản phẩm và thị tr­ường...  còn hạn chế và có lĩnh vực chưa đủ năng lực để thực hiện.

   

  - Chính sách khuyến nông của Nhà nư­ớc vẫn đang trong cơ chế hỗ trợ, có bao cấp, cơ chế cung cấp dịch vụ khuyến nông có thu chư­a rõ ràng (thu từ t­ưvấn, thu từ hiệu quả các mô hình, ch­ương trình khuyến nông đem lại...) nên hoạt động khuyến nông có phần cứng nhắc, nông dân có tư tưởng dựa dẫm, đời sống vật chất, tinh thần của những cán bộ và người làm công tác khuyến nông hết sức khó khăn và vất vả.  

   

   Nghị quyết 26 NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã nêu rõ:"Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng TBKT, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực tạo bước đột phá để hiện đại hoá nông nghiệp, công nghiệp hoá nông thôn". Đồng thờiNghị quyết cũng đã đề ra một giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ đó là " Tăng cường năng lực của hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư..."

   

   Để hệ thống khuyến nông Nghệ an đủ năng lực hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu chủ yếu về phát triển nông nghiệp và nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 mà Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) " về nông nghiệp, nông thôn, nông dân" của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ an đề ra. Cần phải:

   

  - Xây dựng hệ thống khuyến nông Nghệ an ngày càng năng động, đủ năng lực để làm tốt vai trò trợ giúp, phục vụ sản xuất và phát triển nông nghiệp nông thôn.

   

  - Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao KHCN và các dịch vụ khác nhằm tạo ra sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống cho nông dân.

   

  -  Đa dạng hoá các nội dung, phương pháp, chính sách khuyến nông nhằm  thoã mãn nhu cầu sản xuất cho nhiều đối tượng hưởng lợi, nhiều loại hình sản xuất. Hướng sản xuất theo chuỗi giá trị.

   

  - Cán bộ khuyến nông có thể coi là thầy giáo trên đồng ruộng, đối tượng là nông dân, ở nhiều miền, vùng quê khác nhau có trình độ nhận thức và hiểu biết khác nhau và đó là những thách thức đối với những người làm công tác khuyến nông. Nhà nước cần phải có chính sách riêng đối với họ.

   

  Chặng đường 20năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các ngành các cấp, các địa phương. Khuyến nông Nghệ an đã có một hệ thống tổ chức mạng lưới từ tỉnh đến cơ sở với đội ngũ cán bộ có trình độ, với kết quả phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua là đáng trân trọng. Nhân dịp này thay mặt hơn 200 cán bộ viên chức nhà nước trong hệ thống khuyến nông và gần 6000 cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân xin chân thành cảm ơn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các ngành các cấp, các địa phương đã quan tâm, chăm lo rất nhiều đến công tác khuyến nông

   

  Trong giai đoạn mới, giai đoạnsản xuất nông nghiệp phải gắn chặt với cơ chế thị trường, với điều kiện hội nhập quốc tế, đòi hỏi của sản xuất lớn hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác khuyến nông phải được nâng cao, đa dạng và phong phú hơn, chất lượng và hiệu quả hơn đáp ứng ngày càng nhiều hơn yêu cầu về công tác khuyến nông phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Khuyến nông Nghệ an mong rằng tiếp tục được đón nhận sự quan tâm nhiều hơn nữa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và của các ngành các cấp, các địa phương mà trực tiếp là sở Nông nghiệp và PTNT để hệ thống khuyến nông Nghệ an tiếp tục vững mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

   

  Nguyễn Văn Thắng - GĐ TT Khuyến Nông

 

Nghe nhạc